APTEKA „SANA” PIKUS I SZULC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000099310
Numer REGON: 830183995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-02-29
Sygnatura akt[RDF/582887/24/716]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SANA” PIKUS I SZULC SPÓŁKA JAWNA2002-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2002-03-13 do dziś
2. Adresulica NARUTOWICZA nr domu 1 miejscowość STALOWA WOLA kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2002-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.08.1993 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 14.01.2000 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 27.12.2001 R. -ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 27.12.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (TEKST JEDNOLITY)2002-03-13 do dziś
227.12.2007 R. ZMIANA PARAGRAFÓW NR 1, 5, 62008-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZ MOCY PRAWA NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 27.12.2001 O DALSZYM PROWADZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA W FORMIE SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: APTEKA „SANA” PIKUS I SZULC SPÓŁKA JAWNA2002-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „SANA” SPÓŁKA CYWILNA2002-03-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyINNY REJESTR2002-03-13 do dziś
3. Numer w rejestrze478, 479, 480, 481/20012002-03-13 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI2002-03-13 do dziś
5. Numer REGON8301839952002-03-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLAK2008-02-28 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ALEKSANDRA2008-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUS2002-03-13 do dziś
2. ImionaGENOWEFA IRENA2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-13 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUS2002-03-13 do dziś
PIKUS RĘBISZ2014-01-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA IZABELA2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-13 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-13 do dziś
NIE2014-01-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-01-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2002-03-13 do dziś
2. ImionaDANUTA EWA2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-13 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC KUZIORA2008-02-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-13 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH.2002-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLAK2008-02-28 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ALEKSANDRA2008-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2002-03-13 do dziś
2. ImionaDANUTA EWA2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC KUZIORA2008-02-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUS2002-03-13 do dziś
2. ImionaGENOWEFA IRENA2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUS RĘBISZ2014-01-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA IZABELA2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.05.2007 okres 2006 R.2007-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-06-04 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-07 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-08 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów