PIAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000098937
Numer REGON: 002857271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[RDF/293030/21/364]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0028572712002-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPIAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, nr w rejestrze 49922002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2009-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ASTRONOMÓW nr domu 1 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2009-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-19.09.1990 PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GDYNI REP. A NR 8284/1991 -ZMIENIONO PAR. 9, PAR. 10, PAR. 15, PAR. 18, PAR. 20 UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.11.2001 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA K. BINKOWSKĄ NR REP. 7329/2001 R. Z KANCELARII NOT. W GDAŃSKU2002-03-12 do dziś
214 GRUDNIA 2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 12578/2006, NOTARIUSZ ANNA DERMONT, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA ANNY DERMONT W GDYNI, UL. WŁADYSŁAWA IV 38/36, 81- 366 GDYNIA, PAR. 2, PAR. 9 I PAR. 10 - ZMIANA, PAR. 8 - UCHYLENIE ZAPISU UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO NUMERACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2007-02-05 do dziś
317 MARCA 2009 ROKU, REP. A 2282/2009; NOTARIUSZ MACIEJ SIWEK; JOANNA JANKOWSKA-SIWEK NOTARIUSZ, MACIEJ SIWEK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. PIEKARNICZA 12B 80-156 GDAŃSK; ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 8 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2009-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIAB MANAGEMENT AB2018-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2018-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. SKŁADA SIĘ Z DYREKTORA, KTÓRY SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIDOROWICZ2002-03-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2002-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-04-29 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-04-29 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-04-29 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-04-29 do dziś
546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-04-29 do dziś
646 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2019-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 22.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-05-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 ROK data złożenia 12.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 ROK2003-05-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 07.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-31 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-15 do dziś
5data złożenia 11.05.2006 okres 2005 ROK2006-05-30 do dziś
6data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-11 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres 2008 R.2009-08-31 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-21 do dziś
10data złożenia 11.07.2011 okres ROK FINANSOWY 20102011-07-22 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
12data złożenia 08.05.2013 okres 2012 ROK2013-05-31 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
14data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
15data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
16data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
17data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
19data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-05-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
42008 R.2009-08-31 do dziś
52009 ROK2010-07-21 do dziś
6ROK FINANSOWY 20102011-07-22 do dziś
7ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
82012 ROK2013-05-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 ROK2003-05-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-05-31 do dziś
32005 ROK2006-05-30 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-11 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
62009 ROK2010-07-21 do dziś
7ROK FINANSOWY 20102011-07-22 do dziś
8ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
92012 ROK2013-05-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów