APTEKA RODZINNA MGR. FARM. PIECHOCKICH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000098929
Numer REGON: 970397650
Numer NIP: 9231000909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-02-13
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/18826/23/442]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA MGR. FARM. PIECHOCKICH SPÓŁKA JAWNA2002-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość WOLSZTYN2002-03-26 do dziś
2. Adresulica 5 STYCZNIA nr domu 18 nr lokalu 1 miejscowość WOLSZTYN kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN kraj POLSKA 2002-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKA RODZINNA MGR. FARM. PIECHOCKICH SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ŚWINOUJŚCIU2002-03-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2002-03-26 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica CHROBREGO nr domu 16 kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2011-07-07 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 31.12.1994 ROKU; UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 04.10.2001 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ; 28.01.2002 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ ZMIENIONO PAR. 3 PKT 1.2002-03-26 do dziś
226.03.2004 R. REP. A NR 2221/2004, NOTARIUSZ SCHOLASTYKA JAŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE, UL. PONIATOWSKIEGO 5A -ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2004-04-13 do dziś
323 SIERPNIA 2010 R., ZMIENIONO § 4 UST. 1 ORAZ § 6.2011-07-07 do dziś
415.10.2011 R. -UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2011-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA MGR MGR FARM. PIECHOCKICH Z DNIA 04.10.2001 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PA.R 4 KSH2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA MGR MGR FARM. PIECHOCKICH2002-03-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-26 do dziś
5. Numer REGON9703976502002-03-26 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKA2002-03-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA HELENA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKA KOCZWARA2002-03-26 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKI2002-03-26 do dziś
2. ImionaSTEFAN MARIA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2011-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKA2002-03-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA HELENA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKA KOCZWARA2002-03-26 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOCKI2002-03-26 do dziś
2. ImionaSTEFAN MARIA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-03-26 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-03-26 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-03-26 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.02.2006 okres 1.01.2002 -31.12.20022006-03-06 do dziś
2data złożenia 06.02.2006 okres 1.01.2003 -31.12.20032006-03-06 do dziś
3data złożenia 06.02.2006 okres 1.01.2004 -31.12.20042006-03-06 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
5data złożenia 16.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2002 -31.12.20022006-03-06 do dziś
21.01.2003 -31.12.20032006-03-06 do dziś
31.01.2004 -31.12.20042006-03-06 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-20 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów