„BOSKAR” PELAGIA SKARUL, ANDRZEJ SKARUL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000098762
Numer REGON: 890018730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-12-23
Sygnatura akt[RDF/273220/20/460]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP8900187302002-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSKAR” PELAGIA SKARUL, ANDRZEJ SKARUL SPÓŁKA JAWNA2002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2002-03-12 do dziś
2. Adresulica SIKORSKIEGO nr domu 37 miejscowość ŚWIDNICA kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2002-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.12.2001 R.2002-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTA W DNIU 22.12.2001 R.2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BOSKAR 2” S.C.2002-03-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-12 do dziś
3. Numer w rejestrze12813, 128122002-03-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY2002-03-12 do dziś
5. Numer REGON8900187302002-03-12 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARUL2002-03-12 do dziś
2. ImionaPELAGIA2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARUL2002-03-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARUL2002-03-12 do dziś
2. ImionaPELAGIA2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARUL2002-03-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY ART. PRZEMYSŁOWYMI2011-01-26 do dziś
233 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-01-26 do dziś
395 11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-01-26 do dziś
462 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TECHN. INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-01-26 do dziś
568 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-26 do dziś
677 33 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOST. MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-01-26 do dziś
746 HANDEL HURTOWY ART. PRZEMYSŁOWYMI2011-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów