SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000098156
Numer REGON: 000488390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-12-28
Sygnatura akt[RDF/365258/21/983]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004883902002-04-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO2002-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV REJESTROWY GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 4762002-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-04-16 do dziś
2. Adresulica LANGIEWICZA nr domu 23 kod pocztowy 61-502 poczta POZNAŃ 2002-04-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMC@SMCEGIELSKIEGO.PL2019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116 CZERWCA 1999 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 16 CZERWCA 1999 R.2002-04-16 do dziś
228 CZERWCA 2003 R. § 2 UST. 4, § 3, § 4 UST. 2, § 4 UST. 3, § 4 UST. 4, § 4 UST. 6, § 4 UST. 7, § 5 UST. 3, § 6 PKT 5, PKT 6, PKT 7, PKT 12, PKT 13, § 7 PKT 1, § 7 PKT 6, § 7 PKT 9, § 8 UST. 1 I UST. 3, § 9, § 10 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 7, § 11, § 12, PODTYTUŁ -PRZED § 13, § 13, § 14, § 15, § 16 UST. 1, § 16 UST. 2, § 17 UST. 5, § 18, § 19, § 20, PODTYTUŁ PRZED § 21, § 21, § 22 UST. 1 I 2, § 22 UST. 3 I 4, § 22 (1), PODTYTUŁ PRZED § 23, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28 UST. 1 I UST. 2 PKT 1, § 30 UST. 1 PPKT 1, PPKT 3, PPKT 4, § 32 UST. 1 I UST. 2, § 33, § 34 UST. 4 ZDANIE DRUGIE, § 34 UST. 4 ZDANIE TRZECIE, § 43 UST. 1, § 43 UST. 2, § 43 UST. 3, § 43 UST. 5 I 6, § 44 UST. 1, § 45, § 46, § 48 PKT 1, PKT 2, § 49 PKT 3, § 50 UST. 1 PKT 1 I 2, § 51 UST. 1 PKT 1, § 51 UST. 2, § 52, § 53, § 54 UST. 2, § 54 UST. 3, § 55, § 57 UST. 1 I UST. 2, § 58 UST. 2, § 58 (1), § 59 UST. 3, § 62 UST. 1, § 62 UST. 5, § 63 UST. 1, § 63 UST. 3, § 63 (1), § 71 UST. 2 PKT 1, § 71 UST. 2 PKT 2, § 74 UST. 6 I UST. 7, § 75 UST. 1 PKT 5, § 76 UST. 2, § 79 UST. 1 PKT 4, § 79 UST. 1 PKT 5, § 80 UST. 1, § 81, TYTUŁ X, § § 83, 84, 85.2003-09-10 do dziś
33 KWIETNIA 2007 R. -ZMIANY STATUTU W: PAR. 59 UST. 1 -DODANO PKT 6 PAR. 59 -DODANO UST. 4 PAR. 60 UST. 2 -NOWE BRZMIENIE PAR. 65 UST. 1 -NOWE BRZMIENIE2007-06-06 do dziś
430 LISTOPADA 2007 R. § 6 PKT 3, 6, 12, 13, § 9 UST. 1, § 12 UST. 4, 5, § 13, § 17 UST. 3, § 20 UST. 2, 4, 6, § 22 UST. 3, 4, 5, § 23 UST. 1 PKT 5, UST. 2, 4, § 26, § 26 PKT 1, 2, 3, § 33 UST. 6, 7, 10, 11, § 38 UST. 3 PKT 1, 2, § 40 UST. 2, § 51 UST. 1, § 51 UST. 1 PKT 1, 2, § 52, § 54 UST. 2, 3, § 55 UST. 1, 2, 3, § 57 UST. 1, § 58 (1), § 59 UST. 1 PKT 1, 4, 5, 6, UST. 2, 3, 4, § 60, § 61, § 62, § 63, § 63 (1), § 65 UST. 1, 2, 3, § 67 UST. 1, 3, § 72, § 74, § 75, § 76 UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 77 UST. 1, 2, 3, § 79 UST. 1 PKT 1, 2, § 80 UST. 1, 2, 3, § 81.2008-01-10 do dziś
54-14.04.2012 R., ZMIENIONO § 65 UST. 1, § 67 UST. 3, § 832012-07-11 do dziś
6WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POZNANIU ODBYWAJĄCE SIĘ W CZĘŚCIACH W DNIACH OD 4 DO 12 CZERWCA 2018 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 10 PRZYJMUJĄCĄ NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI. DOTYCHCZASOWY STATUT UTRACIŁ MOC.2018-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ZGODNIE Z ART. 54 PAR. 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2019-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWITKOWSKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITCZAK2017-07-25 do dziś
2. ImionaBEATA2017-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLAK2017-07-25 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JERZY2017-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUCH2017-07-25 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ELŻBIETA2017-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEWODA2017-07-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2017-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZYŃSKI2017-07-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2017-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRASUNKIEWICZ2014-09-10 do dziś
2. ImionaROMAN2014-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2011-07-11 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ELŻBIETA2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSAMOLCZYK2019-09-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-10 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM: - UMÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI NOWYCH INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH, UMÓW DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI ZASOBÓW, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ, ROZBUDOWY OBIEKTÓW, GENERALNYCH REMONTÓW A TAKŻE UMÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (ZBYCIE, NABYCIE, DZIERŻAWA, OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI), - KORESPONDENCJI KIEROWANEJ DO ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I WYKONAWCÓW ROBÓT A TAKŻE CZŁONKÓW W SPRAWACH INWESTYCYJNO - TECHNICZNYCH, - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.2019-09-10 do dziś
21. NazwiskoTALARCZYK2019-09-10 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-10 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM: - UMÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI NOWYCH INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH, UMÓW DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI ZASOBÓW, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ, ROZBUDOWY OBIEKTÓW, GENERALNYCH REMONTÓW A TAKŻE UMÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (ZBYCIE, NABYCIE, DZIERŻAWA, OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI), - KORESPONDENCJI KIEROWANEJ DO ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I WYKONAWCÓW ROBÓT A TAKŻE CZŁONKÓW W SPRAWACH INWESTYCYJNO - TECHNICZNYCH, - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.2019-09-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-10-26 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 05.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-08-09 do dziś
5data złożenia 22.06.2006 okres 2005 R.2006-07-04 do dziś
6data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01. -31.12.20072008-09-08 do dziś
8data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
11data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
12data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
13data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
14data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
15data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
16data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
18data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
19data złożenia 27.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
20data złożenia 28.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01. -31.12.20072008-09-08 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-09 do dziś
32005 R.2006-07-04 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
501.01. -31.12.20072008-09-08 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-09 do dziś
42005 R.2006-07-04 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
601.01. -31.12.20072008-09-08 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-07 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-06-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2015-01-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPODZIAŁ SPÓŁDZIELNI NASTĄPIŁ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 10 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODBYWAJĄCEGO SIĘ W CZĘŚCIACH W DNIACH OD 12 DO 27 CZERWCA 2014 R. Z ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. H. CEGIELSKIEGO W POZNANIU ZOSTAŁA WYDZIELONA CZĘŚĆ MAJĄTKU WRAZ Z GRUPĄ CZŁONKÓW, KTÓRA NOSI NAZWĘ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNA WILDA W POZNANIU.2015-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów