LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH „LAB TEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000098130
Numer REGON: 430017252
Numer NIP: 9462341102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/23991/22/434]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430017252 NIP 94623411022012-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH „LAB TEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 22462002-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2002-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica FREZERÓW nr domu 13 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2013-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.1991 R. NOTARIUSZ RENATA GRESZTA, KN W LUBLINIE REP. A.NR 82/91 R. 20.02.2002 R. NOTARIUSZ TERESA MAŚLAK, KN W LUBLINIE EP.A.NR 262/2002 R.ZMIANY PAR. 2, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19.2002-03-09 do dziś
220.07.2011 R., NOTARIUSZ LEOPOLD RYMARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 3332/2011, ZMIANA § 7 UST. 1; § 10.2011-11-18 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZADZONY W DNIU 13.02.2012 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM LEOPOLDEM RYMARZEM, REP. A.NR 701/2012 -ZMIANA § § 1, 6, 10, 11, 14, DOTYCHCZASOWY § 14 OTRZYMUJE NUMER 15 ORAZ WYKREŚLONO ZDANIE DRUGIE W UST. 3. ZMIANA NUMERACJI KOLEJNYCH PARAGRAFÓW.2012-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEWICZ2022-05-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2022-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały434 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217.000,00 ZŁ2022-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego251000,00 ZŁ2011-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125500,00 ZŁ2007-02-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH GRANICE ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WZGLĘDNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.2002-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROŻOGO2011-11-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KONSTANTY2011-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIAK2009-07-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-10 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAK2002-03-09 do dziś
2. ImionaZENON JAN2002-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2005-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAROSZEWICZ2022-10-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-21 do dziś
21. NazwiskoPELAK2022-10-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-21 do dziś
31. NazwiskoGDULEWICZ2012-02-29 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JAN2012-02-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-29 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-02-29 do dziś
371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-02-29 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-02-29 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-02-29 do dziś
685 EDUKACJA2012-02-29 do dziś
718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-02-29 do dziś
824 PRODUKCJA METALI2012-02-29 do dziś
925 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-02-29 do dziś
1071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2022-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 09.03.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 09.03.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 1.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
9data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-18 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
19data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
20data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
41.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R2010-08-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 09.03.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
601.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
71.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R2010-08-12 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-18 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów