„TANTUM” CELEJ I RUTKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000097776
Numer REGON: 356518505
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496736/23/11]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANTUM” CELEJ I RUTKA SPÓŁKA JAWNA2002-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina BUKOWNO miejscowość BUKOWNO2002-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BUKOWNO ulica UL. GÓRNICZA nr domu 1 kod pocztowy 32-332 poczta BUKOWNO kraj POLSKA 2016-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 LUTEGO 2002 RPKU2002-03-09 do dziś
226.08.2013 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 1, § 4, § 7 UST. 12013-10-03 do dziś
307.01.2016 R. - ZMIENIONO: § 1, § 4.2016-05-31 do dziś
404.08.2020 R. - ZMIANA § 52020-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELEJ2013-10-03 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-10-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELEJ2002-03-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARTA2002-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-09 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-09 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELEJ2002-03-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARTA2002-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELEJ2013-10-03 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DEKOROWANIE WNĘTRZ2020-09-11 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-11 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-09-11 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-11 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-11 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-09-11 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-11 do dziś
843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-09-11 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów