APTEKA SANTE PILECKA, PODLESKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000097615
Numer REGON: 277761862
Numer NIP: 6342458515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2024-02-08
Sygnatura akt[RDF/580052/24/424]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA SANTE PILECKA, PODLESKA SPÓŁKA JAWNA2002-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-03-07 do dziś
2. Adresulica PUKOWCA nr domu 25 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-847 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2002-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAPTEKA SANTE PILECKA, PODLESKA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH2006-06-12 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina M. ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2006-06-12 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica KARPACKA nr domu 33 nr lokalu II kod pocztowy 41-600 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj POLSKA 2006-06-12 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA 11.02.2002 R.2002-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILECKA MIREK2002-03-07 do dziś
2. ImionaALINA2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLESKA2002-03-07 do dziś
2. ImionaJOANNA ALEKSANDRA2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2002-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILECKA MIREK2002-03-07 do dziś
2. ImionaALINA2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODLESKA2002-03-07 do dziś
2. ImionaJOANNA ALEKSANDRA2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2002-03-07 do dziś
252 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-03-07 do dziś
352 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-03-07 do dziś
452 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-03-07 do dziś
552 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-03-07 do dziś
652 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2002-03-07 do dziś
774 40 Z REKLAMA2002-03-07 do dziś
824 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-03-07 do dziś
936 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-03-07 do dziś
1051 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-03-07 do dziś
1151 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-03-07 do dziś
1251 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-03-07 do dziś
1351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-03-07 do dziś
1451 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-03-07 do dziś
1551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-27 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-20 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów