„BPK PROJEKT-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000097460
Numer REGON: 592164711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/355249/21/326]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP5921647112002-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPK PROJEKT-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat OPOCZYŃSKI gmina OPOCZNO miejscowość OPOCZNO2002-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOCZNO ulica PL.KOŚCIUSZKI nr domu 16 kod pocztowy 26-300 poczta OPOCZNO kraj POLSKA 2009-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11)UMOWA Z DNIA 03.12.2001 NOT. R.WAŚKIEWICZ, KN W OPOCZNIE, REP. A NR 3219/20012002-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACAN2002-03-15 do dziś
2. ImionaWIESŁAW KRZYSZTOF2002-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 26 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000 ZŁOTYCH2002-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEWODA2002-03-15 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2002-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 23 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500 ZŁOTYCH2002-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄGIEWSKA2002-03-15 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA EWA2002-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 22 UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁOTYCH2002-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZEK2002-03-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIAN2002-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 18 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000 ZŁOTYCH2002-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-15 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNATKAŃSKA2002-03-15 do dziś
2. ImionaHALINA2002-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 11 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500 ZŁOTYCH2002-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. ZAWIERANIE PRZEZ ZARZĄD W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW W PRZEDMIOCIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA ZGODY PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACAN2002-03-15 do dziś
2. ImionaWIESŁAW KRZYSZTOF2002-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEWODA2002-03-15 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2002-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-15 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-03-15 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2020-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-05-20 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2020-05-20 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-05-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-05-20 do dziś
571 20 B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 03.12.2001 R. -31.12.2002 R. data złożenia 18.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 03.12.2001 R. -31.12.2002 R.2003-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 22.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-05 do dziś
4data złożenia 26.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-28 do dziś
5data złożenia 24.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-28 do dziś
6data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
8data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
9data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
10data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
12data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
13data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
14data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
16data złożenia 01.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 03.12.2001 R. -31.12.2002 R.2003-12-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-18 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-04-28 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-05-28 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-18 do dziś
1001.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów