APTEKA „ŚW. WAWRZYŃCA” BORAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000097237
Numer REGON: 630839999
Numer NIP: 7841631636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-03-05
Sygnatura akt[RDF/583622/24/771]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ŚW. WAWRZYŃCA” BORAK SPÓŁKA JAWNA2002-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2002-03-19 do dziś
2. Adresulica BEDNARSKI RYNEK nr domu 2 nr lokalu 3A miejscowość GNIEZNO kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2002-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.12.2001 R.2002-03-19 do dziś
213.03.2021R. - UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2021-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 6 Z DNIA 15 GRUDNIA 2001 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ W DNIU 9.09.1996 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „ŚW. WAWRZYŃCA” S.C. PIOTR BORAK, GRAŻYNA BOGUSZ -BORAK, WOJCIECH JASKA2002-03-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-19 do dziś
5. Numer REGON6308399992002-03-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKA2009-01-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2009-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORAK2002-03-19 do dziś
2. ImionaPIOTR LEON2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ BORAK2002-03-19 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA WIESŁAWA2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-19 do dziś
4
4. Numer KRSNIE2002-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKA2009-01-19 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2009-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORAK2002-03-19 do dziś
2. ImionaPIOTR LEON2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ BORAK2002-03-19 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA WIESŁAWA2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-03-23 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZNIE Z ORTOPEDYCZNYMI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-23 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-23 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-23 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-06 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-06 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów