„STEELE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000097078
Numer REGON: 091657605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2013-10-01
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/9700/13/356]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0916576052002-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„STEELE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 43342002-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW2010-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość INOWROCŁAW ulica POZNAŃSKA nr domu 389 nr lokalu 3 kod pocztowy 88-100 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA 2010-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-27.03.1998 KANCELARIA NOTARIALNA LESZEK TUREK UL. PL. WOLNOŚCI 12, ŻNIN, REPERTORIUM A NR 1467/1998, -ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DN. 10.10.2001 R. REP. A NR 7490/2001 NOTARIUSZ EMILIA CHOJNOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY Z DN. 26.02.2002 R. REP. A NR 918/2002 NOTARIUSZ EMILIA CHOJNOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY,2002-03-06 do dziś
206.01.2006 R., REP. A NUMER 251/2006, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA REWERS ANDRZEJ BARABASZ SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, §§ 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14 16, 172006-01-25 do dziś
322.12.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 9037/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE UMOWIE NOWEGO BRZMIENIA.2010-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZAK2010-02-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN2010-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE: -PREZESA ZARZĄDU -SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)2006-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTESHENKO2002-03-06 do dziś
2. ImionaANATOLIY2002-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-02-08 do dziś
225 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2010-02-08 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-08 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-08 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-02-08 do dziś
646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-02-08 do dziś
746 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-02-08 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-02-08 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-02-08 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-08 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 08.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 08.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2005-01-14 do dziś
2data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2005-01-14 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2005-01-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2005-01-14 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
52004 R.2006-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów