„DOCU-SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000097050
Numer REGON: 016209510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/259897/20/940]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0162095102002-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOCU-SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 592692002-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KROCHMALNA nr domu 32A nr lokalu 3U kod pocztowy 00-864 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 GRUDNIA 1999 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W WARSZAWIE, REP. A -6657/99 30 STYCZNIA 2002 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESOR NOTARIALNĄ ALEKSANDRĘ ZAPART ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A 467/2002, ZMIANA PAR: 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, SKREŚLONE PAR. 9-24, ZMIANA NUMERACJI PAR. 25-27, TEKST JEDNOLITY2002-03-18 do dziś
228.12.2009 R., REP. A NR 5102/2009, NOTARIUSZ TOMASZ CZYŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONSTANCINIE-JEZIORNA, ZMIANA § 8, § 9, § 10 UMOWY SPÓŁKI2010-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGLEWSKA2002-03-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA EWA2002-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁOTYCH2010-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGLEWSKA2002-03-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA EWA2002-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHAJNRICH2010-02-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA KRYSTYNA2010-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-02-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2010-02-08 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-02-08 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-02-08 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-02-08 do dziś
528 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-02-08 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-02-08 do dziś
726 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-02-08 do dziś
846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-02-08 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-02-08 do dziś
1046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-02-08 do dziś
1146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-02-08 do dziś
1246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-02-08 do dziś
1346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-02-08 do dziś
1446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-02-08 do dziś
1564 91 Z LEASING FINANSOWY2010-02-08 do dziś
1664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-02-08 do dziś
1764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-02-08 do dziś
1864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-02-08 do dziś
1964 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2010-02-08 do dziś
2041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-02-08 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-08 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-08 do dziś
2368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-02-08 do dziś
2477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-02-08 do dziś
2577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-08 do dziś
2662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-08 do dziś
2758 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-02-08 do dziś
2858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-02-08 do dziś
2962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-02-08 do dziś
3046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-08 do dziś
3147 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3247 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3347 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3647 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3747 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-02-08 do dziś
4047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-02-08 do dziś
4149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-08 do dziś
4249 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-02-08 do dziś
4352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-02-08 do dziś
4452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-02-08 do dziś
4562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-08 do dziś
4662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-02-08 do dziś
4763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-02-08 do dziś
4858 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-02-08 do dziś
4933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-02-08 do dziś
5095 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 31.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01-01-2004 DO 31-12-2004 data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2004 DO 31-12-2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01-2004 DO 31-12-20042005-07-28 do dziś
3data złożenia 24.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
4data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
8data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
9data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-13 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-11 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
12data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
19data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-13 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-14 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-13 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów