SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000096987
Numer REGON: 270567980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-07-29
Sygnatura akt[RDF/320482/21/786]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP2705679802002-04-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”2002-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 12862002-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2002-04-29 do dziś
2. Adresulica BOH. MONTE CASSINO nr domu 6 nr lokalu 32 kod pocztowy 41-219 poczta SOSNOWIEC 2002-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.10.1991 R. -UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI 27.11.2001 R. ZMIENIONO STATUT, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2002-04-29 do dziś
212.06.2003 R. UCHWAŁA NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW UCHWALONO ZMIANY DO STATUTU 1) ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STATUTU: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 33, 37, 46, 50, 53, 56, 57, 64, 65, 66, 68, 76, 79, 84. 2) DODANO NOWĄ TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW; 3, 26, 29, 30, 38, 85. 3) PRZESUNIĘCIU ULEGŁA NUMERACJA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STATUTU; OD PAR. 3 DO PAR. 91.2004-01-15 do dziś
329.11.2007 R W.Z.CZ UCHWALIŁO ZMIANY DO STATUTU 1) ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 2)PRZESUNIĘCIU ULEGŁY NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 52, 54, 55, 62, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 87, 88, 89, 90, 91.2008-01-24 do dziś
414.06.2011 R. W.Z.CZ UCHWALIŁ ZMIANY DO STATUTU ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: PAR. 9 UST. 1, PAR. 9 UST. 2, PAR. 26 UST. 4, PAR. 87 UST. 12011-10-18 do dziś
503.06.2014 R. W.Z.CZ.UCHWALIŁO ZMIANY DO STATUTU, ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: 6, 7 UST. 1 PKT. 17, 7 UST. 1 PKT. 19, 7 UST. 1 PKT. 20, 7 UST. 2, 8 UST. 1 PKT. 6, 8 UST. 1 PKT. 19, 11 UST. 4, 19 UST. 2, 25 UST. 6, 25 UST. 7, 26 UST. 5, 34 UST. 1, 42, 46 UST. 1 PKT. 10, 47, 48 UST. 1, 85 UST. 2 D. W 33 DODANO UST. 4, SKREŚLONO 44 I 49.2014-10-03 do dziś
626.04.2017R. UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW UCHWALONO ZMIANY DO STATUTU: ZMIENIONO TREŚĆ §85 UST.2 PKT C, W §26 DODANO USTEP 7, W §86 DODANO USTĘP 122017-06-13 do dziś
725.04.2018R. - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2018-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2014-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKORCIPA2016-08-17 do dziś
2. ImionaBOGDAN JAN2016-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-17 do dziś
21. NazwiskoBIAŁAS2004-01-15 do dziś
2. ImionaZENON2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU -KIEROWNIK BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ”2005-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACA2020-10-07 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCHLIŃSKI2018-10-15 do dziś
2. ImionaMAREK KAZIMIERZ2018-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYKANOWSKA2017-06-13 do dziś
2. ImionaHALINA2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2017-06-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZESZOWSKA2017-06-13 do dziś
2. ImionaMARIA2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSZYKANOWSKA2018-12-05 do dziś
2. ImionaHALINA2018-12-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ” Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU, W TYM DO DOKONYWANIA W JEJ IMIENIU WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ TEJ SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW I POROZUMIEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA ZAPEWNIEŃ ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO TYPU OŚWIADCZENIA, ODBIORU NALEŻNOŚCI ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PŁATNOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE PODEJMOWANIA WSZELAKICH DZIAŁAŃ, KTÓRE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE, W ZWIĄZKU Z BIEŻĄC DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, ZARÓWNO WOBEC OSÓB TRZECICH JAK I STOSUNKACH WEWNĄTRZ SPÓŁDZIELNI ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM SPÓŁDZIELNIĄ. 2. WYSTĘPOWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, PRZED WSZYSTKIMI SĄDAMI, URZĘDAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI SKARBOWYMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORSTWAMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI I INNYMI POMIOTAMI GOSPODARCZYMI ORAZ DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW, WE WSZELKICH SPRAWACH ZARÓWNO ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU. 3. ODBIORU I POKWITOWANIA ODBIORU KORESPONDENCJI, PRZESYŁEK , DOKUMENTÓW.2018-12-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-04-29 do dziś
270 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU ICH WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-04-29 do dziś
370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2002-04-29 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2002-04-29 do dziś
545 PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A W SZCZEGÓLNOŚCI: DZIAŁALNOŚCI BUDOWLANEJ I REMONTOWEJ NA RZECZ OSÓB TRZECICH ORAZ CZŁONKÓW2002-04-29 do dziś
652 PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A W SZCZEGÓLNOŚCI: DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ2002-04-29 do dziś
770 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-15 do dziś
870 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-15 do dziś
970 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-15 do dziś
1070 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-15 do dziś
1170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-01-15 do dziś
1292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 17.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022004-01-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
7data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-08-29 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
9data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
10data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-18 do dziś
11data złożenia 13.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
12data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
13data złożenia 20.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
14data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
15data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
16data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
17data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
18data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
19data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
20data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007- 31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
501.01.2007- 31.12.20072008-08-29 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-10-18 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów