SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LUTOMII W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-29 godz. 03:47:39
Numer KRS: 0000096648
Numer REGON: 000995448
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2002-03-04
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/8895/1/273]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009954482002-03-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LUTOMII W LIKWIDACJI2002-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 31092002-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość LUTOMIA2002-03-04 do dziś
2. Adresnr domu 170 kod pocztowy 58-113 poczta LUTOMIA 2002-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131 SIERPNIA 1982 R.2002-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2002-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMPICHEL2002-03-04 do dziś
2. ImionaBOŻENA2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARZ2002-03-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD ZENON2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCHNIEL2002-03-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JERZY2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2002-03-04 do dziś
270 11 Z BUDOWANIE I NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2002-03-04 do dziś
370 11 Z BUDOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH W CELU PRZYDZIELANIA CZŁONKOM LUB WYNAJMOWANIA INNYM OSOBOM. BUDOWA GARAŻY W CELU ODDAWANIA ICH CZŁONKOM W UŻYTKOWANIE2002-03-04 do dziś
470 32 A PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2002-03-04 do dziś
545 21 A PROWADZENIE ZAKŁADÓW PRODUKCJI POMOCNICZEJ, ZAKŁADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH I PRALNI2002-03-04 do dziś
692 31 F PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ, ŚWIETLIC, KLUBÓW, CZYTELNI, BIBLIOTEK, ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH I KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ2002-03-04 do dziś
792 31 F ORGANIZACJA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNEJ POMOCY I KRZEWIENIE KULTURY WSPÓŁŻYCIA2002-03-04 do dziś
892 31 F PROPAGOWANIE ZASAD RACJONALNEGO URZĄDZANIA MIESZKAŃ ZGODNIE Z WYMOGAMI ZDROWOTNYMI I ESTETYCZNYMI2002-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiI UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SPRAWIE LIKWIDACJI Z 30.03.2001 R.; II UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SPRAWIE LIKWIDACJI Z 19.04.2001 R.2002-03-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ LIKWIDATORZY ŁĄCZNIE2002-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIATOWICZ2002-03-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSACHS2002-03-04 do dziś
2. ImionaLESZEK FRANCISZEK2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów