FIRMA HANDLOWA „AUTO” SPÓŁKA JAWNA A.M. SKRZYPCZAK, W. PYTLAK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000096645
Numer REGON: 290236278
Numer NIP: 6610005269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506958/23/874]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „AUTO” SPÓŁKA JAWNA A.M. SKRZYPCZAK, W. PYTLAK2006-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI2002-03-04 do dziś
2. Adresulica OŚ. SŁONECZNE nr domu 32 A miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI kod pocztowy 27-400 poczta OSTROWIEC ŚW. kraj POLSKA 2002-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA DNIA 11.10.1993 ROKU UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 20.12.2001 ROKU WRAZ Z ANEKSEM Z DNIA 21.01.2002 ROKU ZMIANA PAR. 2 I PAR. 6 UMOWY.2002-03-04 do dziś
2DN. 05.04.2002 R. ANEKS NR 2/2002 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIANA PAR. 6, PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI.2002-04-18 do dziś
310.08.2004 R. -ZMIANA § 2, § 7, § 10, § 11 UMOWY SPÓŁKI.2004-09-30 do dziś
401.01.2006 ROK -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO: § 10, § 11 UST. 1; 14.01.2006 ROK ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO: § 2, § 6, § 9, § 11 UST. 2, § 14, § 15 UST. 4; USUNIĘTO § 11 UST. 3, § 12 UST. 3;2006-02-10 do dziś
520.10.2009 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: § 6, § 14.2009-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYPCZAK2002-03-04 do dziś
2. ImionaMAREK2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYPCZAK2002-03-04 do dziś
2. ImionaALICJA STANISŁAWA2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLAK2002-03-04 do dziś
2. ImionaWITOLD TADEUSZ2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-04 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2006-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYPCZAK2002-03-04 do dziś
2. ImionaALICJA STANISŁAWA2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYTLAK2002-03-04 do dziś
2. ImionaWITOLD TADEUSZ2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYPCZAK2002-03-04 do dziś
2. ImionaMAREK2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-11-24 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-24 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-24 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-11-24 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-11-24 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-11-24 do dziś
1045 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów