„DOLL-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000096579
Numer REGON: 932040860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/31782/20/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP9320408602002-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLL-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 87582002-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-04-23 do dziś
2. Adresulica ŁUBINOWA nr domu 4 kod pocztowy 03-878 poczta WARSZAWA 2004-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.07.1999 R. NOTARIUSZ ADMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/2, REP. A 5428/982002-03-07 do dziś
225.03.2004 R. REPERTORIUM A 1544/2004 NOTARIUSZ: JAGODA JANICKA KANCELARIA NOTARIALNA WROCŁAW UL. PIŁSUDSKIEGO 74 ZMIANY: W § 3 PUNKT 1 UMOWY SPÓŁKI, § 52004-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIK2004-04-23 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000, 00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100.000,00 PLN2002-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2004-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-04-23 do dziś
250 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-04-23 do dziś
350 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2004-04-23 do dziś
450 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-04-23 do dziś
545 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2004-04-23 do dziś
645 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2004-04-23 do dziś
745 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-04-23 do dziś
845 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-04-23 do dziś
960 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2004-04-23 do dziś
1074 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2004-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R. data złożenia 09.05.2002 6. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R.2002-05-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 06.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2003-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 R.2003-06-12 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 R.2002-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów