PROTRANS BOGUMIŁA PRZĄDKA, ŁUKASZ ROTHE SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000096306
Numer REGON: 639663898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-12-13
Sygnatura akt[RDF/461908/22/249]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROTRANS BOGUMIŁA PRZĄDKA, ŁUKASZ ROTHE SPÓŁKA JAWNA2018-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość MOSINA2002-03-15 do dziś
2. Adresulica LESZCZYŃSKA nr domu 86 miejscowość MOSINA kod pocztowy 62 -050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2002-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28 -12 -2001 R. ANEKS Z DNIA 18.01.2002 R. -ZMIANA PAR. 2, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 92002-03-15 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 07-10-2004 ZMIENIAJĄCY PAR. 6, PAR. 92004-12-03 do dziś
331.05.2018R. ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI 12.10.2018R. ZMIENIONO §1, §2, §6 UMOWY SPÓŁKI2018-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH2002-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „RABOK” S.C.2002-03-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-15 do dziś
3. Numer w rejestrze4490 I 44912002-03-15 do dziś
5. Numer REGON6396638982002-03-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROTHE2018-12-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-12-28 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-15 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZĄDKA2002-03-15 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2002-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-15 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZĄDKA2018-12-28 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROTHE2018-12-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy150 TRANSPORT WODNY2018-12-28 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-12-28 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-28 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-07-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-20 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji01.08.2011 R., JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, NR 1/2011.2011-09-21 do dziś
2. Tbd31.05.2018R. UCHWAŁA NR 01/05/2018 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA „RABOK” - BOGUMIŁA PRZĄDKA SPÓŁKA JAWNA W SPRAWIE UCHYLENIA LIKWIDACJI,2018-12-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW2011-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności01.08.2011 R., JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, NR 1/2011.2011-09-21 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2011-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów