„A.M.P.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000096269
Numer REGON: 432330295
Numer NIP: 7122713420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-11-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/66612/21/202]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.P.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-01-06 do dziś
2. Adresulica MOKOTOWSKA nr domu 4/6 nr lokalu 105 kod pocztowy 00-641 poczta WARSZAWA 2006-01-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LUTEGO 2002 R. K.N. W LUBLINIE, UL. SĄDOWA 2/10 NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK, REP. A.NR 545/2002.2002-02-28 do dziś
212.12.2005 R-REP A NR 13494/2005, NOTARIUSZ RENATA GRESZTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ RENATA GRESZTA-NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIEROCKA-NOTARIUSZ spółkA CYWILNA W LUBLINIE ZMIENIONO: -§ 3 UMOWY SPÓŁKI; -§ § OD 1 DO 23 UMOWY SPÓŁKI; -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2006-01-06 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.04.2008 ROKU, REP. A NR 1075/2008 NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIEROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE ZMIENIONO: PARAGRAF 15 UMOWY SPÓŁKI2008-04-28 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.09.2010 ROKU, REP. A NR 3362/2010 NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIEROCKA KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO: § 7, § 15 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKA2002-08-26 do dziś
2. ImionaANITA ELŻBIETA2002-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1280 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 640.000 ZŁ2002-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2002-02-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDER MACIEJ2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 320 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000 ZŁ2002-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO JAK RÓWNIEŻ JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-10-22 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2010-10-22 do dziś
310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-10-22 do dziś
411 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-10-22 do dziś
512 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-22 do dziś
613 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-10-22 do dziś
714 PRODUKCJA ODZIEŻY2010-10-22 do dziś
815 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2010-10-22 do dziś
916 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-10-22 do dziś
1017 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2010-10-22 do dziś
1118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-10-22 do dziś
1219 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2010-10-22 do dziś
1320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-10-22 do dziś
1421 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-10-22 do dziś
1522 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2010-10-22 do dziś
1623 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2010-10-22 do dziś
1724 PRODUKCJA METALI2010-10-22 do dziś
1825 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-22 do dziś
1926 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-10-22 do dziś
2027 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-10-22 do dziś
2128 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-22 do dziś
2229 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-22 do dziś
2330 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-10-22 do dziś
2431 PRODUKCJA MEBLI2010-10-22 do dziś
2532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-10-22 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-10-22 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-10-22 do dziś
2836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-10-22 do dziś
2937 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-10-22 do dziś
3038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-10-22 do dziś
3139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-10-22 do dziś
3241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-22 do dziś
3342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-10-22 do dziś
3443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-10-22 do dziś
3545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-10-22 do dziś
3646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-10-22 do dziś
3747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-10-22 do dziś
3849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-10-22 do dziś
3950 TRANSPORT WODNY2010-10-22 do dziś
4051 TRANSPORT LOTNICZY2010-10-22 do dziś
4152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-10-22 do dziś
4255 ZAKWATEROWANIE2010-10-22 do dziś
4356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-10-22 do dziś
4458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-10-22 do dziś
4559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-10-22 do dziś
4661 TELEKOMUNIKACJA2010-10-22 do dziś
4762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-10-22 do dziś
4863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-10-22 do dziś
4964 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-22 do dziś
5066 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-10-22 do dziś
5168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-10-22 do dziś
5269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-10-22 do dziś
5370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-10-22 do dziś
5471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-22 do dziś
5572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-10-22 do dziś
5673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-10-22 do dziś
5774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-10-22 do dziś
5877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-10-22 do dziś
5978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-10-22 do dziś
6079 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-10-22 do dziś
6180 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2010-10-22 do dziś
6281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-10-22 do dziś
6382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-10-22 do dziś
6485 EDUKACJA2010-10-22 do dziś
6586 OPIEKA ZDROWOTNA2010-10-22 do dziś
6687 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2010-10-22 do dziś
6788 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2010-10-22 do dziś
6890 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-10-22 do dziś
6993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-10-22 do dziś
7095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-10-22 do dziś
7196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 28.02.2002-31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 28.02.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 28.02.2002-31.12.20022003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-14 do dziś
4data złożenia 19.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSUCH2021-11-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-11-22 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KIELCACH I WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 05.05.2021 R. SYGN. AKT I NS 191/21 W SPRAWIE Z WNIOSKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH O ZEZWOLENIE NA ZŁOŻENIE PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA DO DEPOZYTU SĄDOWEGO; W TRYBIE ART. 69 § 1 KPC2021-11-22 do dziś
6. Data powołania kuratora05.05.20212021-11-22 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DN. 20.12.2016R., SYGN. AKT WA NS-REJ KRS 52960/16/031 3.2017-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DN. 20.12.2016R., SYGN. AKT WA NS-REJ KRS 52960/16/0312017-04-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów