EWACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000096008
Numer REGON: 017478547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2018-11-20
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/37104/18/248]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017478547 NIP 52626248562008-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2009-12-07 do dziś
2. Adresulica WILEŃSKA nr domu 16 miejscowość LEGIONOWO kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2002-03-01 do dziś
miejscowość LEGIONOWO ulica WILEŃSKA nr domu 16 kod pocztowy 05-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2002 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE ROBERT GILER, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 85 M.11, ZA REPERTORIUM A NR 550/20022002-03-01 do dziś
229.05.2002 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERT GILER W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 85 M. 11, ZA REPERTORIUM A NR 1361/2002 ZMIENIONO PAR. 3 UST. 1 ORAZ PAR. 16 UST. 7 UMOWY2002-06-05 do dziś
324-10-2002 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA GILER W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZA REP. A NR 2993/2002. ZMIENIONO PARAGRAF 18 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2002-11-07 do dziś
413.06.2005 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA GILER W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. STAWKI 2, ZA REP. A-5232/2005, ZMIENIONO PAR. 18.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI;2005-07-01 do dziś
520 LISTOPADA 2009 R., REPERTORIUM A NR 3804/2009, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY SZPITALNEJ NR 5 LOK. 1. § § 3.1, 4.1, 8, 17.7, 18.2 -ZMIENIONE § § 11, 14 PKT 5), 16.7 -SKREŚLONE § 14 -ZMIANA NUMERACJI PUNKTÓW § 11 -§ 21 ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW2009-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0164258852002-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000004042 2002-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2009-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCIAK2002-03-01 do dziś
2. ImionaPIOTR MACIEJ2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-07 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-12-07 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-07 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-12-07 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-12-07 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-12-07 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-12-07 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-07 do dziś
966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-12-07 do dziś
1070 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-12-07 do dziś
1171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2002 DO 30.06.2003 data złożenia 19.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2002 DO 30.06.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2002 DO 30.06.20032004-05-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 data złożenia 14.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2004 -30.06.20052005-11-10 do dziś
3data złożenia 23.10.2007 okres 01.07.2005 -31.12.20062007-10-30 do dziś
4data złożenia 19.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-02 do dziś
5data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
6data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 -31.12.20062007-10-30 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-02 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2005 -31.12.20062007-10-30 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-02 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów