APTEKA VENA DANUTA SINKIEWICZ, ANDRZEJ SINKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-22 godz. 14:21:31
Numer KRS: 0000095769
Numer REGON: 190472326
Numer NIP: 5841018455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-11-02
Sygnatura akt[RDF/568958/23/100]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VENA DANUTA SINKIEWICZ, ANDRZEJ SINKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2002-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2002-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica DYWIZJONU 303 nr domu 23 kod pocztowy 80-462 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2009-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.20012002-02-28 do dziś
231.12.2009 R., ZMIENIONO § 62010-03-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 31.12.2001 ROKU PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE SPÓŁKA STAŁA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWEM WIĘKSZYCH ROZMIARÓW.2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA VENA DANUTA SINKIEWICZ, ANDRZEJ SINKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA2002-02-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-28 do dziś
3. Numer w rejestrze98000/980012002-02-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA GDAŃSKA2002-02-28 do dziś
5. Numer REGON1904723262002-02-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINKIEWICZ2002-02-28 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINKIEWICZ2002-02-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINKIEWICZ2002-02-28 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSINKIEWICZ2002-02-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-03-09 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-09 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-09 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-09 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-03-09 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów