INSTYTUT MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000095538
Numer REGON: 010289079
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/405148/22/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0102890792002-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTELEMAPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-14 do dziś
INSTYTUT MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 373642002-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.93 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI CZESŁAWA KOŁCUN NOTARIUSZ W WARSZAWIE WARSZAWA, REP. A NR 6425/93 12.02.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA BEATA SOCHA, WARSZAWA REP. A NR 824/2002 ZMIENIONO PAR: 5, 8, 10, 16, TEKST JEDNOILTY2002-03-13 do dziś
205.02.2003 R. REP. A.447/2003 ASESOR NOTARIALNY ANNA NIŻYŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ, KN W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18.ZMIANA § § 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16; SKREŚLENIE § 18; ZMIANA NUMERACJI § § 19 I 202003-02-14 do dziś
323 WRZEŚNIA 2003 R REPERTORIUM A NR 6833/2003, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁA WALKOWSKIEGO, ULICA ZŁOTA 73,00-819 WARSZAWA ZMIENIONO § 16 UMOWY SPÓŁKI2003-10-13 do dziś
405.05.2020, REP. A NR 1392/2020, NOTARIUSZ JERZY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZMIANA: § 2, § 5.2020-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROWSKI2003-02-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ JULIUSZ2003-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133500 ZŁ2003-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CARFIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0150577642003-02-14 do dziś
4. Numer KRS0000104680 2003-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133500 ZŁ2003-02-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARAFINIUK2020-06-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIAŁKOWSKI2002-03-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SŁAWOMIR2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133000 ZŁ2003-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 PLN2003-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU -KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARAFINIUK2020-06-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-03-13 do dziś
272 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-03-13 do dziś
374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-03-13 do dziś
492 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2002-03-13 do dziś
564 20 D RADIOKOMUNIKACJA2003-02-14 do dziś
665 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-02-14 do dziś
767 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2003-02-14 do dziś
872 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-02-14 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-02-14 do dziś
1074 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2003-02-14 do dziś
1174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-14 do dziś
1228 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2020-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-06-17 do dziś
228 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-17 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-06-17 do dziś
420 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2020-06-17 do dziś
585 32 B BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA2020-06-17 do dziś
685 10 Z PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO2020-06-17 do dziś
785 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2020-06-17 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-17 do dziś
2data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-02-12 do dziś
3data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-12 do dziś
4data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-12 do dziś
5data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-12 do dziś
6data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-12 do dziś
7data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
8data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
9data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-02-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-02-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów