PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE JUR-AND J. MOLKA, A. KUBIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000095471
Numer REGON: 411474010
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-08-12
Sygnatura akt[RDF/232562/20/36]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE JUR-AND J. MOLKA, A. KUBIAK SPÓŁKA JAWNA2002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość ŚREM2002-03-12 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 5 miejscowość ŚREM kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA 2002-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.2001 R. 18.01.2002 R. -ZMIENIONO PAR. 9 I PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI2002-03-12 do dziś
230.06.2009 R., ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2009-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 KSH2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE JUR-AND JERZY MOLKA, ANDRZEJ KUBIAK SPÓŁKA CYWILNA2002-03-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-12 do dziś
5. Numer REGON6315306892002-03-12 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLKA2002-03-12 do dziś
2. ImionaJERZY JÓZEF2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2002-03-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLKA2002-03-12 do dziś
2. ImionaJERZY JÓZEF2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2002-03-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-09-04 do dziś
246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-09-04 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-09-04 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-09-04 do dziś
546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-09-04 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-09-04 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-09-04 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-09-04 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-09-04 do dziś
1052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-09-04 do dziś
1177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-09-04 do dziś
1246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-09-04 do dziś
1347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-04 do dziś
1447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-04 do dziś
1547 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 23.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
4data złożenia 15.07.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
6data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-24 do dziś
7data złożenia 29.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
8data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
9data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. 31.12.2012R.2013-10-04 do dziś
12data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
14data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
801.01.2012R. 31.12.2012R.2013-10-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów