APTEKI AB IWANKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000095453
Numer REGON: 930226750
Numer NIP: 8990206494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-02-08
Sygnatura akt[RDF/467910/23/827]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI AB IWANKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2012-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-02-28 do dziś
2. Adresulica CHIŃSKA nr domu 2A miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 52-118 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2002-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 24.08.1993 R. A OBECNIE UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 1 LUTEGO 2002 R., DODANO PAR. 9A DNIA 18.02.2002 R.2002-02-28 do dziś
202.02.2012 R. -ZMIENIONO § 12 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI. 06.02.2012 R. -ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-21 do dziś
302.05.2012 R. ZMIENIONO § 2, § 7 I § 10 UMOWY SPÓŁKI.2012-05-14 do dziś
402.01.2013 R. ZMIENIONO § 7 I § 10 UMOWY SPÓŁKI2013-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA 01.02.2002 R. WOBEC UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKI AB S.C. Z 31.01.2002 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 4 USTAWY KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA S.C. KAŹMIERCZAK I., STYCZEŃ K., TUROWSKA M.2002-02-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-28 do dziś
3. Numer w rejestrze146096, 146332, 1460972002-02-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA WE WROCŁAWIU2002-02-28 do dziś
5. Numer REGON9302267502002-02-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANKIEWICZ2012-02-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BRONISŁAW2012-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANKIEWICZ2013-01-11 do dziś
2. ImionaJOANNA2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-05 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
5
4. Numer KRSNIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWY, KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANKIEWICZ2013-01-11 do dziś
2. ImionaJOANNA2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANKIEWICZ2012-02-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ BRONISŁAW2012-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-23 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-23 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-23 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH (RECEPTUROWA)2011-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-02-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-08 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów