FIRMA „CIEPŁOWNIK” TOMASZ ŻYGŁOWICZ I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000095386
Numer REGON: 490113888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499861/23/207]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP4901138882002-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „CIEPŁOWNIK” TOMASZ ŻYGŁOWICZ I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA2013-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2002-03-04 do dziś
2. Adresulica WĘGIERSKA nr domu 188 miejscowość NOWY SĄCZ kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2002-03-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CIEPLOWNIK.COM.PL2012-05-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CIEPLOWNIK.COM.PL2012-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12.2001 R.2002-03-04 do dziś
214.05.2012 R. ZMIANA UMOWY W PAR. 1 UST. 4, PAR. 9A2012-05-25 do dziś
313.01. 2013 R. ZMIANA: § 1 UST. 2 I 3, SKREŚLONO: § 9 A; 22.02.2013 R. ZMIANA § 3 - TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2013-03-12 do dziś
4ANEKS Z DNIA 24.06.2013 ROKU, ZMIANA § 1 UST. 2 I 3 § 32013-07-15 do dziś
528 CZERWCA 2013 R. ZMIANA § 32013-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUJAWNIENIE SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ DNIA 19.12.1991 R. W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H2002-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA „CIEPŁOWNIK” S.C. TOMASZ ŻYGŁOWICZ, MARIUSZ ŁUSZCZEWSKI2002-03-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-04 do dziś
3. Numer w rejestrze16752/01 16751/012002-03-04 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA2002-03-04 do dziś
5. Numer REGON4901138882002-03-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYGŁOWICZ2013-07-15 do dziś
2. ImionaEWA2013-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-07-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-07-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-07-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYGŁOWICZ2002-03-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-04 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM.2002-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYGŁOWICZ2002-03-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYGŁOWICZ2013-07-15 do dziś
2. ImionaEWA2013-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-05-25 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-05-25 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-25 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-05-25 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.12.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-02-11 do dziś
2data złożenia 11.04.2013 okres 2009 ROK2013-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-02-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów