INTEGER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000095345
Numer REGON: 008087561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2019-07-16
Sygnatura akt[RDF/165746/19/411]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-03-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0080875612002-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2012-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 103772002-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-03-20 do dziś
2. Adresulica GARBARY nr domu 1 kod pocztowy 50-112 poczta WROCŁAW 2002-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY REP. A 7783/2000 Z DNIA 28.12.2000 R KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/4, MGR JANINA ZAPOROWSKA PARAGRAFY ZMIENIONE: 1-37, PARAGRAFY DODANE: 38-59.PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU AKT NOTARIALNY REP. A 4558/2001 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 4/4 MGR JANINA ZAPOROWSKA Z DNIA 10.08.2001 R.2002-03-20 do dziś
211.12.2001 R. REP. A NR 7085/2001, NOTARIUSZ JANINA ZAPOROWSKA W KN PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/4 WE WROCŁAWIU, UZUPEŁNIENIE UCHWAŁY ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 4558/2001 Z DNIA 10.08.2001 O ZMIANIE STATUTU.2002-03-27 do dziś
313.03.2002 REP. A NR 1361/2002 MGR ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 2/5, ZMIANA PAR. 16 STATUTU, DODANIA PRZED PAR. 30 STATUTU TYTUŁU „WALNE ZGROMADZENIE”, ZMIANA PAR 36 STATUTU, ZMIANA PAR. 38 STATUTU, ZMIANA PAR. 39 STATUTU, ZMIANA PAR. 40 STATUTU, ZMIANA PAR. 44 STATUTU, ZMIANA PAR. 46 STATUTU, ZMIANA PAR. 47 STATUTU, ZMIANA PAR. 49 STATUTU.2002-05-16 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 04.06.2002 R. REPERTORIUM A NUMER 2837/2002 PRZED NOTARIUSZ MGR ELŻBIETĄ RADOJEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/5 ZMIANA STATUTU PAR. 25, PAR. 332003-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-20 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2002-03-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-03-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.12.2000 ROKU UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA UDZIAŁOWCÓW INTEGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ2002-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINTEGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ2002-03-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyRHB2002-03-20 do dziś
3. Numer w rejestrze1872002-03-20 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY2002-03-20 do dziś
5. Numer REGON0080875612002-03-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1041000,00 PLN2003-07-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10412003-07-10 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego991000,00 ZŁ2007-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty50.000,00 PLN2002-03-20 do dziś
2. Kapitał docelowy1.200.000,00 PLN2002-03-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji7002002-03-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta1000,00 PLN2002-03-20 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem700.000,00 PLN2002-03-20 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2002-03-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002002-03-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane100 SZTUK -KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW -KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKU I PODZIALE MAJĄTKU W WYSOKOŚCI O 50 PROCENT WYŻSZEJ DO PRAWA UDZIAŁU W ZYSKU I PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ.2002-03-20 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2002-03-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6002002-03-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane600 SZTUK -KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW -KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKU I PODZIALE MAJĄTKU W WYSOKOŚCI O 50 PROCENT WYŻSZEJ OD PRAWA UDZIAŁU W ZYSKU I PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ2002-03-20 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2002-03-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1412002-03-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) SZTUK-KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKU W WYSOKOŚCI 15 (PIĘTNAŚCIE) PROCENT WYŻSZYM OD PRAWA DO UDZIAŁU W ZYSKU Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ, 51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) SZTUK-KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW -KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKU I PODZIALE MAJĄTKU W WYSOKOŚCI O 50 (PIĘĆDZIESIĄT) PROCENT WYŻSZEJ OD PRAWA UDZIAŁU W ZYSKU I PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ.2002-05-16 do dziś
41. Nazwa serii akcjiF2003-07-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2002003-07-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane200 SZT -KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO UDZIAŁU W ZYZKU W WYSOKOŚCI O 15 % WYŻSZYM OD PRAWA DO UDZIAŁU W ZYSKU Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ2003-07-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD INTEGER SPÓŁKI AKCYJNEJ2002-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZGODNIE Z PAR. 48 STATUTU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIE NIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ -WIEPREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ DO KWOTY 5 MLN ZŁ (SŁOWNIE; PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ KWOTY WE WSPÓŁDZIAŁANIU LUB ZA ZGODĄ PREZESA ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU-SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ DO KWOTY 2 MLN ZŁ (SŁOWNIE: DWA MILIONY ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ KWOTY WE WSPÓŁDZIAŁANIU LUB ZA ZGODĄ PREZESA ZARZĄDU2002-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIN2012-08-31 do dziś
2. ImionaJERZY MICHAŁ2012-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-31 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-16 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONWIŃSKI2008-09-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2008-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-18 do dziś
21. NazwiskoPASZKIEWICZ2006-07-26 do dziś
2. ImionaANTONI2006-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-21 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-21 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-01-21 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-21 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-21 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-21 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-01-21 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-01-21 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-01-21 do dziś
1079 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-01-21 do dziś
1178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-01-21 do dziś
1249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-21 do dziś
1358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-01-21 do dziś
1458 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-01-21 do dziś
1569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-01-21 do dziś
1666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-01-21 do dziś
1768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-21 do dziś
1862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-01-21 do dziś
1968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-21 do dziś
2068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-21 do dziś
2143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-21 do dziś
2243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-21 do dziś
2343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-21 do dziś
2443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-21 do dziś
2543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-01-21 do dziś
2643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 04.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-07-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 24.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-05 do dziś
5data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
6data złożenia 17.10.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-11-13 do dziś
7data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-18 do dziś
8data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072009-02-06 do dziś
9data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
10data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
11data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
12data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
13data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
14data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
15data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
16data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
17data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
18data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-06-29 do dziś
19data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-11-13 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-18 do dziś
401.01.2007-31.12.20072009-02-06 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-21 do dziś
201.01.2005-31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-11-13 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-09-18 do dziś
501.01.2007-31.12.20072009-02-06 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-21 do dziś
201.01.2005-31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-11-13 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-09-18 do dziś
501.01.2007-31.12.20072009-02-06 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.01.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr SYGN. AKT VIII GU 164/12 data 30.07.20122012-08-08 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościNOWACZYK2015-08-10 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegoLESZEK WALDEMAR2015-08-10 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego***********2015-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
3
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościHABUDA2015-08-28 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegoPIOTR MATEUSZ2015-08-28 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego***********2015-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów