FIRMA D.H.L. BIAŁY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-24 godz. 01:49:06
Numer KRS: 0000095320
Numer REGON: 250149429
Numer NIP: 6221007771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-03-05
Sygnatura akt[RDF/470869/23/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2501494292002-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA D.H.L. BIAŁY SPÓŁKA JAWNA2002-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2002-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica KALISKA nr domu 1 nr lokalu 4 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2014-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.11.2001 R., ZMIANA § 14 ANEKS Z DNIA 16.02.2002 R.2002-02-27 do dziś
208.11.2004 R. ANEKSEM ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI2004-12-28 do dziś
301.10.2008 R. ANEKSEM ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2008-11-12 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 30.12.2014R. W ZAKRESIE §11 UMOWY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 31.12.2014R. W ZAKRESIE: §7, §9 I §10 UMOWY. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 23.02.2015R. W ZAKRESIE §8 UMOWY.2015-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W TRYBIE ART. 26 §4 KSH2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA D.H.L. BIAŁY SPÓŁKA CYWILNA2002-02-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-27 do dziś
3. Numer w rejestrze13847, 95202002-02-27 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO2002-02-27 do dziś
5. Numer REGON2501494292002-02-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁA2015-05-13 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2015-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-13 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁA2002-02-27 do dziś
2. ImionaHALINA ELŻBIETA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2015-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁA2015-05-13 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2015-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁA2002-02-27 do dziś
2. ImionaHALINA ELŻBIETA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2015-05-13 do dziś
247 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-13 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2015-05-13 do dziś
447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2015-05-13 do dziś
547 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2015-05-13 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO I ORTOPEDYCZNEGO2015-05-13 do dziś
747 19 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-13 do dziś
847 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-05 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów