APTEKA „SŁONECZNA” MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000095208
Numer REGON: 072751718
Numer NIP: 5471959294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-04-25
Sygnatura akt[RDF/598308/24/788]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072751718 NIP 54719592942010-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SŁONECZNA” MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA2002-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2002-02-26 do dziś
2. Adresulica SOBIESKIEGO nr domu 64 A miejscowość BIELSKO-BIAŁA kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2002-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.12.2001 R.2002-02-26 do dziś
202.11.2002 R. PAR. 7 UST. 12003-01-03 do dziś
301.12.2004 R., §62005-01-17 do dziś
431.01.2013 ROKU - § 7 UST. 1, § 82013-03-05 do dziś
507.10.2021 R. - ZMIANA § 62021-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁA2002-02-26 do dziś
WASILEWSKA2010-09-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HANNA2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
NIE2010-09-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁA2002-02-26 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PANI MAŁGORZATA WASILEWSKA - DZIAŁAJĄCA JEDNOOSOBOWO - PAN JACEK PRZYBYŁA - DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO2013-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKA2010-09-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HANNA2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁA2002-02-26 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-08 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-12-08 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-08 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-08 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-08 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-08 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-12-08 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-08 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów