SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LEN”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000095207
Numer REGON: 001303292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536054/23/755]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013032922002-02-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LEN”2002-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6392002-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina ŻMIGRÓD miejscowość ŻMIGRÓD2002-02-27 do dziś
2. Adresulica LIPOWA nr domu 1 C kod pocztowy 55-140 poczta ŻMIGRÓD 2002-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.05.19872002-02-27 do dziś
230.06.2009 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2009-11-17 do dziś
327.06.2019 R. - UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2019-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSAWKO2016-01-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES SPÓŁDZIELNI2016-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-26 do dziś
21. NazwiskoSKACZYŁO2002-02-27 do dziś
2. ImionaAGATA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁDZIELNI2016-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-27 do dziś
31. NazwiskoNOWACKA2002-02-27 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARA2021-10-29 do dziś
2. ImionaMARIA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2021-10-29 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZEWSKI2018-11-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-02-27 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-02-27 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.09.2011 okres 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2011-09-15 do dziś
2data złożenia 12.09.2011 okres 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2011-09-15 do dziś
3data złożenia 12.09.2011 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2011-09-15 do dziś
4data złożenia 12.09.2011 okres 01.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2011-09-15 do dziś
5data złożenia 12.09.2011 okres 01.01.2006 R.- 31.12.2006 R.2011-09-15 do dziś
6data złożenia 12.09.2011 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2011-09-15 do dziś
7data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-06-15 do dziś
8data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-06-15 do dziś
9data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-15 do dziś
10data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-15 do dziś
11data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-15 do dziś
12data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-15 do dziś
13data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-15 do dziś
14data złożenia 03.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-08 do dziś
15data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
16data złożenia 11.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-11 do dziś
17data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
18data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
20data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2011-09-15 do dziś
201.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2011-09-15 do dziś
301.01.2004 R.-31.12.2004 R.2011-09-15 do dziś
401.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2011-09-15 do dziś
501.01.2006 R.- 31.12.2006 R.2011-09-15 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2011-09-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2011-09-15 do dziś
201.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2011-09-15 do dziś
301.01.2004 R.-31.12.2004 R.2011-09-15 do dziś
401.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2011-09-15 do dziś
501.01.2006 R.- 31.12.2006 R.2011-09-15 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2011-09-15 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-06-15 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-06-15 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-15 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-15 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-15 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów