SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BIELANY”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000095068
Numer REGON: 750062003
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[RDF/424002/22/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP7500620032002-03-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BIELANY”2002-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH, SĄD GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTRÓW nr w rejestrze ARS 3842002-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2002-03-06 do dziś
2. Adresulica MIRECKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE 2002-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.02.1997 R. PRZYJĘTO STATUT SPÓŁDZIELNI2002-03-06 do dziś
226.06.2003 R. -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW O ZMIANIE STATUTU.2004-05-24 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29.06.2006 R. ZMIENIONO TREŚĆ §§: 9 UST. 2; 11 UST. 1; 15 USTĘPY 1, 8, 11; 16 PUNKTY 1, 12,; 19 UST. 1; 20; 21 UST. 3; 23; 24 UST. 1; 25; 39 USTĘPY 1 I 2; 62 UST. 1; 63 UST. 1; 67 UST. 5; 72 UST. 2; 74; 76; 78; 127; 130; 136; 145 UST. 2; 146; 151 UST. 1 PKT 4; 154; 157; 162; DODANO: UST. 2 W § 17; PKT 8 W § 21 UST. 1; UST. 4 DO § 30; PKT 23 W § 42 UST. 1; UST. 3 W § 151; SKREŚLONO: PKT 2 W § 19 UST. 2, A POZOSTAŁE PUNKTY OTRZYMAŁY KOLEJNĄ NUMERACJĘ; UST. 2 W § 67; UST. 1 W § 72; UST. 2 W § 81.2006-09-18 do dziś
429.11.2007 R. -UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA, ZMIENIONO: § 5 UST. 1 PKT 2 I 8, § 10 UST. 1 PKT 4, 7, 9, 10, § 10 UST. 2 PKT 1, § 11, § 14 UST. 1, 2, 3, 4, 6, § 15 UST. 1 PKT 3, 5, 8, 11, 12, 17, 18, § 15 UST. 2, 3, 4, 5, § 16 PKT 4 I 5, § 17 PKT 5, § 21 UST. 1 PKT 8, 9, 10, § 23 PKT 1 I 3, § 24 UST. 2, 3, 5, § 25, § 26 UST. 1, § 26.1, § 26.2, § 26.3, § 27.1, § 30 UST.4, § 31 UST. 5 I 7, § 32 UST. 1, 2, 3, § 33 UST. 3 I 5, § 34 UST. 2, § 34.1, § 34.2, § 34.3, § 34.4, § 34.5, § 34.6, § 34.7, § 36, § 37 PKT 15 I 16, § 38 UST. 4, § 39 UST 2, 3, 4, 5, § 39.1, § 40 UST. 5 I 6, § 41 UST. 3, § 42 UST. 1 PKT 15, 17, 18, 19 I 24, § 43 UST. 1, § 45, § 48 UST 2, § 50 UST. 1 PKT 4, 6, 16, § 56 PKT 2 I 3, § 57 UST. 11, § 58 UST. 1 I 2, § 64 UST 1 I 2, § 65.1, § 65.2, § 66, § 68, § 69, § 70, § 72, § 75, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82 PKT 1, § 85 UST. 3 I 4, § 88, § 93.1, § 94 UST. 2, § 95, § 96, § 101, § 102 UST. 1 PKT 1 I 2, § 103, § 105, § 107, § 108.1, § 108.2, § 109, § 110, § 111, § 112, § 112.1, § 112.2, § 113, § 114, § 115, § 115.1, § 115.2, § 116, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 129, § 130, § 131, § 132, § 133, § 134, § 136 PKT 1, 2, 3, § 137, § 138 UST. 1, § 142, § 143, § 144, § 145, § 145.1, § 145.2, § 145.3, § 145.4, § 146, § 147, § 151, § 153, § 154 UST. 1, 2, 3, 7, 8, § 156, § 156.1, § 156.2, § 160, § 160.1, § 160.2, § 160.3, § 161 UST. 4 9.3, § 161.1, § 162, 10, § 165, § 166, § 167, § 168, § 169, § 170 STATUTU.2008-07-09 do dziś
5UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 14.06.2012 R. ZMIENIONO § 18, § 31, § 32 I § 157 STATUTU.2012-07-20 do dziś
622.06.2018R. ZMIENIONO: § 1 UST. 2, § 4, § 9, § 10, § 11, ŚRÓDTYTUŁ 2.2, § 12, § 14, § 16 PKT 3 I 5, § 17, § 18, § 21, § 28, § 30, § 31 UST. 5, § 39 UST. 2, § 42 UST. 1 PKT 3, § 42 UST. 1 PKT 12, § 50 UST. 1 PKT 1, § 56 PKT 5), § 57, § 58, § 60, § 62, § 63, § 64, § 65.2, § 82, § 83; § 84, § 85, § 87, § 92, § 93 UST. 4, TYTUŁ 6, ŚRÓDTYTUŁ 6.1, § 95,§ 102, § 106, § 113, § 116, § 119, § 120 UST. 1, § 154, § 159, § 163; SKREŚLONO: § 13, § 16 PKT 2, § 19, § 20, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26 UST. 2 I 3, § 26.1, § 26.2, § 26.3, § 27, § 27.1, § 41 UST. 3, § 42 UST. 1 PKT 24, § 86, § 94; DODANO: § 16 PKT 18, § 28.1, § 56 PKT 6), 65.3, § 65.4, § 91.1.2019-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2002-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZARĘBSKA2022-02-11 do dziś
2. ImionaHANNA2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-11 do dziś
21. NazwiskoDOBRZYŃSKA2002-03-06 do dziś
2. ImionaMARIA KRYSTYNA2002-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWÓRZNIK2022-02-11 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ANNA2022-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKA2019-01-31 do dziś
2. ImionaKINGA2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDUN2019-01-31 do dziś
2. ImionaIWONA ANNA2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoWYSOCKA2020-04-22 do dziś
2. ImionaJOANNA2020-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, DO DOKONYWANIA KTÓRYCH UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.2020-04-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW2015-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-09-22 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-22 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2015-09-22 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH LOKALI2015-09-22 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-09-22 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-09-22 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-22 do dziś
843 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-09-22 do dziś
943 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 20.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-05-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R2005-07-27 do dziś
4data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
6data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
7data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
9data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-26 do dziś
11data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
12data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
13data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
14data złożenia 29.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
20data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-05-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R2005-07-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-28 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-26 do dziś
1001.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów