FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KRAK-FLIZ SPÓŁKA JAWNA EWA I BOGUSŁAW WYDRZYŃSCY

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000095048
Numer REGON: 350534182
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-02-07
Sygnatura akt[RDF/467781/23/911]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KRAK-FLIZ SPÓŁKA JAWNA EWA I BOGUSŁAW WYDRZYŃSCY2004-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość WĘGRZCE2007-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WĘGRZCE ulica WARSZAWSKA nr domu 15 kod pocztowy 32-086 poczta WĘGRZCE kraj POLSKA 2007-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ -26.03.1991 R. ANEKSY Z DNIA 02.01.1992 R., 31.08.1998 R., 30.06.2001 R., 01.07.2001 R. DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -30.11.2001 R.2002-02-26 do dziś
213.04.2004 ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2004-05-04 do dziś
3ANEKS NR 2 Z DNIA 18.06.2007 -ZMIENIONO § 4 (DODANO PKT 3 I 4)2007-09-10 do dziś
404.05.2010 R. UCHWAŁA O ZMIANIE § 8 UMOWY SPÓŁKI, 30.06.2010 R. UCHWAŁA O ZMIANIE § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W DRODZE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTO W DNIU 30.11.2001 R.2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA KRAK-FLIZ EWA I BOGUSŁAW WYDRZYŃSCY SPÓŁKA CYWILNA2002-02-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-26 do dziś
3. Numer w rejestrze5192002-02-26 do dziś
5. Numer REGON3505341822002-02-26 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRZYŃSKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW KRZYSZTOF2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRZYŃSKA2002-02-26 do dziś
2. ImionaEWA2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRZYŃSKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW KRZYSZTOF2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRZYŃSKA2002-02-26 do dziś
2. ImionaEWA2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-15 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-15 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-10-15 do dziś
473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-10-15 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-10-15 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-15 do dziś
746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-10-15 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-10-15 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-10-15 do dziś
1047 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 21.04.20042004-05-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.04.20042004-05-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 12.07.20052005-07-15 do dziś
4data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-01 do dziś
5data złożenia 26.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-10 do dziś
6data złożenia 15.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-06 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-19 do dziś
8data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-15 do dziś
9data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-08-19 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-10-15 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-05-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-09 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów