FIRMA HANDLOWA „TAPIS” A. WUJCZAK, D. WUJCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000095039
Numer REGON: 410316183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-03-29
Sygnatura akt[RDF/476114/23/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP4103161832002-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TAPIS” A. WUJCZAK, D. WUJCZAK SPÓŁKA JAWNA2023-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2002-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica IGLASTA nr domu 6 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2014-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2001 R., ANEKSEM Z DNIA 14.02.2002 R. ZMIENIONO § 2 I 6 UMOWY (TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ) .2002-02-27 do dziś
2ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 31.12.2004 R. ZMIENIONO §§: 2, 7, 9, 10 ORAZ 12.2005-02-03 do dziś
331.03.2010 R. -USUNIĘTO § 1 UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-05-06 do dziś
429.12.2022R. - UCHYLONO I UCHWALONO TEKST UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU 31.12.2022R. - ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ, § 1 UST. 1 I 2, § 2, § 4.2023-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „TAPIS” L.B.D.J. WUJCZAK SPÓŁKA CYWILNA2002-02-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-27 do dziś
3. Numer w rejestrze16318, 16313, 16316, 163172002-02-27 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA LESZNO2002-02-27 do dziś
5. Numer REGON4103161832002-02-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUJCZAK2023-03-17 do dziś
2. ImionaADRIANA2023-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-03-17 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
4
2. ImionaDOMINIK BERNARD2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUJCZAK2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2005-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUJCZAK2023-03-17 do dziś
2. ImionaADRIANA2023-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUJCZAK2002-02-27 do dziś
2. ImionaDOMINIK2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-05-06 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-06 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-06 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-05-06 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-06 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-17 do dziś
247 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-29 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów