A.E.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000095036
Numer REGON: 008433945
Numer NIP: 6410014335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547413/23/792]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084339452002-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.E.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 17262002-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina ŚWIERKLANIEC miejscowość ŚWIERKLANIEC2015-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIERKLANIEC ulica UL. OSTROŻNICA nr domu 7 kod pocztowy 42-622 poczta ŚWIERKLANIEC kraj POLSKA 2015-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W PBN W MYSŁOWICACH W DNIU 29.11.1988 R. REP. A NR 884/88 PRZED NOT.EWĄ SIWIŃSKĄ; AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.11.2001 R. SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ EWY PLUTY W KATOWICACH ZA NUMEREM REP. A 6022/2001 ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17 UMOWY2002-03-01 do dziś
204.08.2010 R. REPERTORIUM „A” NUMER 4956/2010, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ DANUTA BAŃCZYK-NOTARIUSZ 41-500 CHORZÓW UL. WOLNOŚCI NR 16/4 ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2010-08-31 do dziś
329.05.2015R. REP. A 2405/2015, NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 16/4 - ZMIANA §1 UST.2,§15 UST.4.2015-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-01 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAUSNER2002-03-01 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 71 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.700 ZŁ2002-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.400,00 PLN2002-03-01 do dziś
26000,00 PLN2004-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU MAJĄ PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2002-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAUSNER2002-03-01 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHAUSNER2014-11-19 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2014-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2014-11-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2010-08-31 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-08-31 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-08-31 do dziś
428 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2010-08-31 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-08-31 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-08-31 do dziś
733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-08-31 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-08-31 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-08-31 do dziś
1035 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-08-31 do dziś
1135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-08-31 do dziś
1235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-08-31 do dziś
1335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-08-31 do dziś
1438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-08-31 do dziś
1541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-08-31 do dziś
1642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-08-31 do dziś
1743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-08-31 do dziś
1843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-08-31 do dziś
1943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-08-31 do dziś
2043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-31 do dziś
2146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-08-31 do dziś
2246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-08-31 do dziś
2349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-08-31 do dziś
2464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-31 do dziś
2568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-31 do dziś
2668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-31 do dziś
2770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-08-31 do dziś
2871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-08-31 do dziś
2972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-08-31 do dziś
3074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-31 do dziś
3177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-31 do dziś
3278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-08-31 do dziś
3378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-08-31 do dziś
3481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 19.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-06-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-16 do dziś
5data złożenia 24.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
6data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
7data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
8data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-01 do dziś
9data złożenia 17.08.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
11data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
13data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
15data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
20data złożenia 09.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
21data złożenia 18.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-18 do dziś
22data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-01 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-18 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-05 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-09-01 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-18 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów