FIRMA HANDLOWA TANK-HANDEL J.WŁODARSKI , R.WŁODARSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000094877
Numer REGON: 351078616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-11-26
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/16485/21/415]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP3510786162002-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA TANK-HANDEL J.WŁODARSKI, R.WŁODARSKI SPÓŁKA JAWNA2011-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat PROSZOWICKI gmina PROSZOWICE miejscowość PROSZOWICE2008-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość PROSZOWICE ulica KOPERNIKA nr domu 6 A kod pocztowy 32-100 poczta PROSZOWICE kraj POLSKA 2008-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 ZMIANA UMOWY W DNIU 31 MAJA 2005 R. DODANIE PARAGRAFU 1A ZMIANA UMOWY Z DNIA 26 LIPCA 2005 R.- ZMIANA PAR. 1 UST. 2, PAR. 5, PAR. 6 ZMIANA UMOWY Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R.- ZMIANA PAR. 1 UST. 12005-08-29 do dziś
205.08.1991 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 14.12.2001 R. UCHWAŁA WSPOLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ WRAZ Z UMOWĄ SPÓŁKI JAWNEJ 14.03.2002 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-03-29 do dziś
307.07.2006 ZMIANA CZĘŚCI WSTĘPNEJ OKREŚLAJĄCEJ STRONY, ZMIANA § 1, § 1 A, § 5, § 62006-08-29 do dziś
430.10.2008ZMIANA § 1 A, § 32008-11-26 do dziś
5DNIA 10.07.2009 ROKU W PARAGRAFIE 2 UMOWY ZOSTAŁY DODANE PUNKTY OD 29 DO 41.2009-09-25 do dziś
610.05.2011 R. -ZMIANA § 1, § 5, § 62011-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 14.12.2001 PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA TANK -HANDEL2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „TANK -HANDEL” SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ GORZAŁCZANY2002-03-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-29 do dziś
3. Numer w rejestrze659, 2440, 2455, 661/20012002-03-29 do dziś
5. Numer REGON3510786162002-03-29 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2011-11-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-11-15 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-29 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
5
2. ImionaLUCJAN2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2011-11-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2002-03-29 do dziś
2. ImionaJAN2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2021-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-11-26 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-11-26 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-11-26 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-26 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-26 do dziś
647 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 13.10.20052005-10-19 do dziś
2data złożenia 05.05.2006 okres ROK 20052006-07-01 do dziś
3data złożenia 03.04.2007 okres 2006 R.2007-05-17 do dziś
4data złożenia 05.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-09 do dziś
5data złożenia 03.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-30 do dziś
6data złożenia 06.04.2010 okres 20092010-04-27 do dziś
7data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-02 do dziś
8data złożenia 17.05.2012 okres 2011 ROK2012-06-26 do dziś
9data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-25 do dziś
10data złożenia 24.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
11data złożenia 08.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
12data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-28 do dziś
13data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
14data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-28 do dziś
15data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
16data złożenia 30.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-07 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów