SADMAR M.G. SADOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000094858
Numer REGON: 711586231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512382/23/65]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 711586231 NIP 82120616542009-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSADMAR M.G. SADOWSCY SPÓŁKA JAWNA2009-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2002-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica SOSNOWA nr domu 9 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2007-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13 GRUDNIA 20012002-02-25 do dziś
2UCHWAŁA Z DNIA 25.05.2006 R.2007-01-23 do dziś
317.11.2009 R. UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2009-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale2 GRUDNIA 2001 -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SADMAR” SC SADOWSKI MARIAN, SADOWSKI KRZYSZTOF, SADOWSKI GRZEGORZ2002-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-25 do dziś
3. Numer w rejestrze14117; 14116; 14101/20012002-02-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA SIEDLCE2002-02-25 do dziś
5. Numer REGON7115862312002-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaMARIAN2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2002-02-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2002-02-25 do dziś
2. ImionaMARIAN2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2002-02-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-12-21 do dziś
220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-12-21 do dziś
321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-12-21 do dziś
424 PRODUKCJA METALI2009-12-21 do dziś
525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-12-21 do dziś
626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-12-21 do dziś
727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-12-21 do dziś
831 PRODUKCJA MEBLI2009-12-21 do dziś
933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-12-21 do dziś
1035 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-12-21 do dziś
1139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-12-21 do dziś
1241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-12-21 do dziś
1343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-12-21 do dziś
1445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-12-21 do dziś
1546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-21 do dziś
1647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-12-21 do dziś
1749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-12-21 do dziś
1852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-12-21 do dziś
1953 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-12-21 do dziś
2055 ZAKWATEROWANIE2009-12-21 do dziś
2156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-12-21 do dziś
2258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-12-21 do dziś
2364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-21 do dziś
2468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-12-21 do dziś
2573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-21 do dziś
2677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-12-21 do dziś
2778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-12-21 do dziś
2882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-12-21 do dziś
2985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-12-21 do dziś
3086 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2009-12-21 do dziś
3101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2009-12-21 do dziś
3287 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2009-12-21 do dziś
3388 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2009-12-21 do dziś
3493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-12-21 do dziś
3502 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2009-12-21 do dziś
3610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-12-21 do dziś
3713 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-12-21 do dziś
3814 PRODUKCJA ODZIEŻY2009-12-21 do dziś
3916 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2data złożenia 13.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów