„HETMAN SPORT & TRAVEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000094637
Numer REGON: 013297270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2016-02-11
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6283/16/418]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0132972702002-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HETMAN SPORT &TRAVEL” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WLIKWIDACJI2004-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 556192002-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.12.1998 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ BARBARA BĄBKA, REP. A NR 9480/98 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) ASESOR NOTARIALNY IWONA MAGDALENA STARZYK-WOJNAR, REP. A NR 13188/2001 ZMIANA PAR. OD 2 DO 22 UMOWY SPÓŁKI2002-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEN SAID2002-03-01 do dziś
2. ImionaJAAFAR2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2002-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0111861572002-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁOTYCH2002-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-03-01 do dziś
263 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2002-03-01 do dziś
363 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2002-03-01 do dziś
463 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2002-03-01 do dziś
567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-03-01 do dziś
667 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2002-03-01 do dziś
771 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-03-01 do dziś
871 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-03-01 do dziś
974 40 Z REKLAMA2002-03-01 do dziś
1074 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-03-01 do dziś
1192 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-03-01 do dziś
1255 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2002-03-01 do dziś
1392 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2002-03-01 do dziś
1455 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2002-03-01 do dziś
1555 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-03-01 do dziś
1655 30 A RESTAURACJE2002-03-01 do dziś
1755 40 Z BARY2002-03-01 do dziś
1855 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2002-03-01 do dziś
1960 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2002-03-01 do dziś
2063 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 11.07.2003 1. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01. -31.12.2003 R. data złożenia 23.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2003-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R.2003-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2003-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji02.04.2004 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ MAREK ZIELIŃSKI W WARSZAWIE, REP. A 1368/20042004-06-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2004-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDYNKOWSKI2004-06-16 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2004-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-16 do dziś
21. NazwiskoORŁOWSKA2004-06-16 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA2004-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-06-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki02.04.2004 R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, NOTARIUSZ MAREK ZIELIŃSKI W WARSZAWIE, REP. A 1368/20042004-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów