FIRMA PRYWATNA KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000094628
Numer REGON: 356277645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-04-25
Sygnatura akt[RDF/598556/24/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP3562776452002-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA PRYWATNA KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA2014-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŁĄKOWA nr domu 17 nr lokalu —- kod pocztowy 31-443 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2000 ROK -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 19.11.2001 R -ANEKS DOSTOSOWUJĄCY UMOWĘ DO WYMOGÓW SPÓŁKI JAWNEJ, TEKST JEDNOLITY2002-03-09 do dziś
231.03.2011 R. -DODANIE § 7 (1), ZMIANA § 1 I § 5, UCHYLENIE § 4;2011-05-09 do dziś
312.12.2013 R. WSTĘP, PKT. 5.1, PKT. 5.2, PKT. 6 UMOWY 17.12.2013 R. WSTĘP, PKT. 5.2, PKT. 6 UMOWY 18.02.2014 R. WSTĘP, PKT. 1, PKT. 5.2, PKT. 6 UMOWY2014-03-10 do dziś
403.04.2014 R. - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO NOWĄ TREŚĆ 24.04.2014 R. - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO NOWĄ TREŚĆ2014-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.11.2001 R O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ2002-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „ŚW.ALBERTA” A.ZDEBSKA, T.KRZYŻANOWSKA-HYLA, D.HOŁUJ, M.WĘGRZYN SPÓŁKA CYWILNA2002-03-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-09 do dziś
3. Numer w rejestrze57397, 57427, 57428, 573962002-03-09 do dziś
5. Numer REGON3562776452002-03-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2014-05-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2014-05-26 do dziś
2. ImionaANNA2014-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-26 do dziś
3
4. Numer KRSNIE2002-03-09 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-09 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2002-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-09 do dziś
6
4. Numer KRSNIE2002-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZA WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2014-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2014-05-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2014-05-26 do dziś
2. ImionaANNA2014-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-26 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-26 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-28 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów