FIRMA HANDLOWA „TEER” P. ROSZKIEWICZ, T. ROSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000094545
Numer REGON: 632295931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-01-20
Sygnatura akt[RDF/466003/23/642]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP6322959312005-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TEER” P. ROSZKIEWICZ, T. ROSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2002-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość SŁONAWY2002-02-28 do dziś
2. Adresnr domu 20 B miejscowość SŁONAWY kod pocztowy 64 -600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA 2002-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2001 R.2002-02-28 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 5/2008 Z DNIA 24.10.2008, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2008-10-31 do dziś
330.07.2010 R., ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2010-11-16 do dziś
41 LIPCA 2021 ROKU - ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPEŁNIENIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „TEER” P. ROSZKIEWICZ, T. ROSZKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA2002-02-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-28 do dziś
5. Numer REGON6322959312002-02-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKIEWICZ2002-02-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKIEWICZ2002-02-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ GERARD2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKIEWICZ2002-02-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKIEWICZ2002-02-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ GERARD2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-16 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2010-11-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI2010-11-16 do dziś
446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2022-03-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2022-03-25 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-25 do dziś
347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-03-25 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 18.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 18.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20022005-05-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20042005-05-19 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres ROK 20052006-07-19 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 2007 R.2008-07-28 do dziś
6data złożenia 18.06.2009 okres ROK 20082009-06-24 do dziś
7data złożenia 23.06.2010 okres 2009 R.2010-07-01 do dziś
8data złożenia 21.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-29 do dziś
9data złożenia 19.06.2012 okres 2011 R.2012-06-26 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-16 do dziś
11data złożenia 03.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
32007 R.2008-07-28 do dziś
4ROK 20082009-06-24 do dziś
52009 R.2010-07-01 do dziś
62010 ROK2011-06-29 do dziś
72011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów