FIRMA HANDLOWA HURT DETAL MAREK RUS DARIUSZ RUS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000094445
Numer REGON: 272129645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-03-02
Sygnatura akt[RDF/470479/23/988]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA HURT DETAL MAREK RUS DARIUSZ RUS SPÓŁKA JAWNA2002-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2002-02-22 do dziś
2. Adresulica TRAUGUTTA nr domu 14 miejscowość GLIWICE kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2002-02-22 do dziś
miejscowość GLIWICE ulica UL. KOZIELSKA nr domu 104 kod pocztowy 44-121 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2020-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.11.2001 R.2002-02-22 do dziś
202.05.2002 R. -ZMIANA PAR. 7 I PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI2002-09-11 do dziś
320.11.2003 R. ANEKS nr 1 DO UMOWY SPÓŁKI2004-01-20 do dziś
428.03.2007 R. ZMIANA: PAR. 32007-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ NA ZASADZIE ART. 26 PAR. 4 KSH UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.12.2001 R.2002-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA HURT DETAL MAREK RUS DARIUSZ RUS SPÓŁKA CYWILNA2002-02-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-22 do dziś
3. Numer w rejestrzeI/586/2001; I/587/20012002-02-22 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA GLIWICE2002-02-22 do dziś
5. Numer REGON2721296452002-02-22 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUS2002-02-22 do dziś
2. ImionaMAREK ALEKSANDER2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUS2002-02-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2002-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUS2002-02-22 do dziś
2. ImionaMAREK ALEKSANDER2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2002-02-22 do dziś
245 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-02-22 do dziś
345 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-02-22 do dziś
445 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-02-22 do dziś
545 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-02-22 do dziś
645 41 Z TYNKOWANIE2002-02-22 do dziś
745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-02-22 do dziś
845 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-02-22 do dziś
945 44 A MALOWANIE2002-02-22 do dziś
1060 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-02-22 do dziś
1174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-02-22 do dziś
1220 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-02-22 do dziś
1390 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-02-22 do dziś
1420 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2002-02-22 do dziś
1520 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2002-02-22 do dziś
1651 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-02-22 do dziś
1752 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-02-22 do dziś
1851 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA NIEOBROBIONEGO I WSTĘPNIE OBROBIONEGO2002-02-22 do dziś
1951 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-02-22 do dziś
2045 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-02-22 do dziś
2150 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2002-09-11 do dziś
2201 11 A UPRAWA ZBÓŻ2002-09-11 do dziś
2301 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2002-09-11 do dziś
2401 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW2002-09-11 do dziś
2502 01 A GOSPODARKA LEŚNA2002-09-11 do dziś
2602 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2002-09-11 do dziś
2702 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2002-09-11 do dziś
2851 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2004-01-20 do dziś
2951 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-28 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów