ASTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000094291
Numer REGON: 630033055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/22608/20/972]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP6300330552002-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 72812002-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-02-28 do dziś
2. Adresulica DĄBROWSKIEGO nr domu 441 kod pocztowy 60-451 poczta POZNAŃ 2006-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.1992 R. KATARZYNA DŁUŻAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA DŁUŻAK W CZARNKOWIE, NR REP. A 951/1992. 29.12.2001 R., NR REP. A 7684/2001 KATARZYNA DŁUŻAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA DŁUŻAK W ŚREMIE; ZMIENIONO: PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13A DODANO: PAR. 12A (PO PAR. 12).2002-02-28 do dziś
223.04.2002 -REP. NR A 2137/2002 -NOTARIUSZ ADAM KOSIBA W KANCELARII NOTARIALNEJ A. KOSIBA W POZNANIU ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 10 I 11.2002-06-06 do dziś
329.12.2003 REPERTORIUM A NR 6950/2003 NOTARIUSZ ADAM KOSIBA W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 12 -18.2004-02-02 do dziś
413.10.2004 R., REP. A NR 4964/2004, NOTARIUSZ ADAM KOSIBA W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 19 DO 31.2004-10-26 do dziś
527.09.2006 R., REP. A NR 6035/2006, NOTARIUSZ KATARZYNA SOKOŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WĄGROWCU, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 12A, § 13, § 13A, § 14. DODANO: § 17, § 18. DODANO DO DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NUMERACJĘ ROZDZIAŁÓW ORAZ ICH TYTUŁY. USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2006-10-25 do dziś
615.06.2010 R., REP. A NR 4341/2010, NOTARIUSZ KATARZYNA SOKOŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WĄGROWCU ZMIENIONO TREŚĆ § 1, § 5 I § 7; PO § 5 DODANO § 5A USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-08-25 do dziś
702.09.2020 R., REP. A NR 6800/2020, NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA, ZMIENIONO: § 11 UST. 1, § 11 UST. 2, § 15 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŃSKA2011-04-29 do dziś
2. ImionaJOLANTA2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ2011-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKOWSKI2019-05-07 do dziś
2. ImionaSABRINA ANNA2019-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1/2 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ Z MAGDALENĄ ZAKOWSKI (WSPÓŁWŁASNOŚĆ)2019-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKOWSKI2019-05-07 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1/2 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ Z SABRINĄ ANNĄ ZAKOWSKI (WSPÓŁWŁASNOŚĆ)2019-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINTER2002-02-28 do dziś
2. ImionaROMUALD2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2006-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2006-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2020-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGE2020-09-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINTER2002-02-28 do dziś
2. ImionaROMUALD2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŃSKA2002-02-28 do dziś
2. ImionaJOLANTA2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-08-25 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-08-25 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-08-25 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-08-25 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-08-25 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-25 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-08-25 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-08-25 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-25 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 07.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
6data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-18 do dziś
7data złożenia 22.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-18 do dziś
8data złożenia 11.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
9data złożenia 26.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
10data złożenia 05.01.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
11data złożenia 07.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-10 do dziś
12data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-11 do dziś
13data złożenia 17.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
15data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
16data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-11 do dziś
17data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
18data złożenia 24.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-04 do dziś
19data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-07-18 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-12-18 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-10 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-11 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-04 do dziś
13okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-10-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-10 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-24 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-18 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-12-18 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-01-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-01-10 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów