„ARTIFEX” MANIA, MANIA I GEBEL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000093940
Numer REGON: 630967071
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-09-24
Sygnatura akt[RDF/333424/21/913]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIFEX” MANIA, MANIA I GEBEL SPÓŁKA JAWNA2002-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-02-27 do dziś
2. Adresulica PODGAJSKA nr domu 14 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 60-416 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2002-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„ARTIFEX” MANIA, MANIA I GEBEL SPÓŁKA JAWNA2002-02-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO2002-02-27 do dziś
3. Adresulica WIERZBOWA nr domu 182 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO 2002-02-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 24 LIPCA 1997 R., ANEKS Z DNIA 3.08.2001 I 17.12.20012002-02-27 do dziś
217.10.2017 R., ZMIENIONO TEKST UMOWY SPÓŁKI PRZEZ JEGO UCHYLENIE W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2017-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH -UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „ARTIFEX” Z DNIA 03.08.2001 R.2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ARTIFEX” SPÓŁKA CYWILNA2002-02-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-27 do dziś
3. Numer w rejestrze17949/20012002-02-27 do dziś
5. Numer REGON6309670712002-02-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIA2002-02-27 do dziś
2. ImionaLUDOMIRA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIA2002-02-27 do dziś
MANIA SOKOŁOWSKA2014-08-18 do dziś
2. ImionaANNA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
TAK2014-08-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-08-18 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIA2002-02-27 do dziś
2. ImionaLUDOMIRA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIA SOKOŁOWSKA2014-08-18 do dziś
2. ImionaANNA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMANIA2002-02-27 do dziś
2. ImionaLESZEK2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2002-02-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2017-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2017-12-12 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-12-12 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-12-12 do dziś
452 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2017-12-12 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-12 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-12 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-12 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-12 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.09.2007 okres 2006 ROK2007-09-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
3data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
4data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
5data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
8data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
9data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
10data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
11data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
12data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
13data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
14data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
15data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-09-14 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-08-06 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów