A-Z MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000093877
Numer REGON: 357087467
Numer NIP: 9451941525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/16530/20/903]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3570874672002-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 89212002-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-07-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW kraj POLSKA 2020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.1999 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ SCHECHTEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZABIERZOWIE, REPERTORIUM A NR 913/1999; AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.10.1999 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ SCHECHTEL, REP. A NR 925/1999, KTORYM USUNIĘTO PKT 2 PAR. 8 UMOWY; AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.08.2001 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM KUŁAKOWSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 6239/2001, KTÓRYM ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13 UST. 4; AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2001 R., REP. A 9791/2001 -ZMIENIONO PAR. 8 PKT 6, AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.02.2002 R., REP. A 186/2002, KTORYM ZMIENIONO PAR. 8 PKT 62002-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECH2005-01-31 do dziś
2. ImionaMARIAN2005-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUŚNICA2005-01-31 do dziś
2. ImionaBOGDAN TADEUSZ2005-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145.000,00 PLN2002-02-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM, WYBRANYM PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.2002-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-02-21 do dziś
252 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-02-21 do dziś
315 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2002-02-21 do dziś
436 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-21 do dziś
550 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-02-21 do dziś
650 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2002-02-21 do dziś
750 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-02-21 do dziś
851 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2002-02-21 do dziś
974 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2002-02-21 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-02-21 do dziś
1174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-02-21 do dziś
1255 1 HOTELE2002-02-21 do dziś
1374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-21 do dziś
1493 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-21 do dziś
1565 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM PKD 65.22.Z -POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2002-02-21 do dziś
1671 10 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-02-21 do dziś
1755 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-02-21 do dziś
1855 4 BARY2002-02-21 do dziś
1970 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-02-21 do dziś
2074 40 Z REKLAMA2002-02-21 do dziś
2151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2002-02-21 do dziś
2251 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-02-21 do dziś
2352 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów