„BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000093825
Numer REGON: 710008058
Numer NIP: 8210010701
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/8408/21/185]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 710008058 NIP 82100107012008-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA2002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SIEDLCACH nr w rejestrze 5122002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2002-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica SOKOŁOWSKA nr domu 60 A kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2012-09-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDOMATEX.PL2021-03-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDOMATEX.PL2021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.07.1991 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W SIEDLCACH NOTARIUSZ ELŻBIETA SIKORSKA, REPERTORIUM A NR 4697/912002-02-25 do dziś
230.06.2005 R. REPERTORIUM A NR 4941/2005 NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE, UL. ŚWIRSKIEGO 14 -PARAGRAF 6 STATUTU I PARAGRAF 7 STATUTU2005-08-18 do dziś
320.06.2008 R. REPERTORIUM A NR 4685/2008 KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI, PARAGRAF 6 STATUTU.2008-10-13 do dziś
411.06.2010 R., REPERTORIUM A NR 2925/2010, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI, UL. B-PA I ŚWIRSKIEGO 14, 08-110 SIEDLCE, PAR. 62010-09-03 do dziś
5DNIA 19.06.2019R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2787/2019,KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, NOTARIUSZ URSZULA MALISZEWSKA; W PAR.37 UCHYLONO USTĘP 4, ZMIENIONO USTĘP 10 W PAR.37, W PAR.46 UCHYLONO USTĘP 6, ZMIENIONO PAR.30, PAR.33, PAR.35, PAR.37, PAR.38, PAR.51, PAR.59, PAR.60 STATUTU SPÓŁKI2019-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„TYGODNIK SIEDLECKI”2002-02-25 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-02-25 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?TAK2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale„BUDOMATEX” SA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO W SIEDLCACH, 12.07.1991 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4697/91 PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W SIEDLCACH NOTARIUSZ ELŻBIETA SIKORSKA2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaREJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO W SIEDLCACH2002-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyRHB2002-02-25 do dziś
3. Numer w rejestrze5122002-02-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SIEDLCACH2002-02-25 do dziś
5. Numer REGON7100080582002-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500250,00 PLN2005-08-18 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego57500,00 PLN2002-02-25 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji57502002-02-25 do dziś
4. Wartość nominalna akcji87,00 PLN2005-08-18 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500250,00 PLN2005-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2002-02-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii57502002-02-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-02-25 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2011-12-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STEFAN2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRUTKOWSKI2011-12-20 do dziś
2. ImionaDAWID JACEK2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-20 do dziś
21. NazwiskoRUTKOWSKI2008-10-13 do dziś
32. ImionaTOMASZ MAREK2008-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-13 do dziś
41. NazwiskoRUTKOWSKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaMARTA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOŁODZIEJAK2002-02-25 do dziś
2. ImionaTERESA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-02-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-03 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-09-03 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-09-03 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-09-03 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-09-03 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-09-03 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-03 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-03 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-09-03 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 03.07.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 09.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-08-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 24.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 11.10.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
6data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
7data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
8data złożenia 29.09.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-13 do dziś
9data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
10data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
11data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
12data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
13data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
14data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
15data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
16data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
17data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
18data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
19data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
20data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-10-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-10-13 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-10-13 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-25 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów