„FO INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000093755
Numer REGON: 017262066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-04-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/14101/19/821]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0172620662002-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FO INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 630242002-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-02-21 do dziś
2. Adresulica KONSTRUKTORSKA nr domu 4 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-673 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.10.2000, KANCELARIA NOTARIALNA JAKUBA SZYMCZAKA, WARSZAWA, REP. A 117/2000 15.02.2002, KANCELARIA NOTARIALNA JAKUBA SZYMCZAKA, WARSZAWA, REP. A 2209/2002 NOWY TEKST JEDNOLITY2002-02-21 do dziś
204-12-2002 R., REP A NR 3317/2002, IWONA UMECKA, KANCELARIA NOTARIALNA IWONA UMECKA, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE NOWEJ UMOWY SPÓŁKI2003-02-05 do dziś
326.09.2007 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ W KATOWICACH, REP. A NR 7411/2007, ZMIANA: § § 2, 3, 5-19.2007-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2019-04-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2068 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.034.000,00 ZŁ2019-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1034000,00 PLN2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1350000,00 PLN2003-02-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY.2007-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2019-04-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JÓZEF2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-04 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-10 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-04 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2019-04-04 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-04-04 do dziś
473 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-04-04 do dziś
571 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-04-04 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-04 do dziś
774 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2019-04-04 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów