„BUSINESS SCHOOL” HANNA POLAK,MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000093436
Numer REGON: 012123650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-05-27
Sygnatura akt[RDF/202507/20/226]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012123650 NIP 11800502002013-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS SCHOOL” HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA2002-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA KOCHANOWSKIEGO nr domu 33 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-864 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTUDIUM@BUSINESS-SCHOOL.PL2016-03-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUSINESS-SCHOOL.PL2016-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.06.1992 R.-UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ „BUSINESS SCHOOL” 27.06.1992 R-ANEKS NR 1 DO UMOWY SC „BUSINESS SCHOOL” 19.06.1998 R-ANEKS NR 2 DO UMOWY SC „BUSINESS SCHOOL” 30.06.1998 R-ANEKS NR 3 DO UMOWY SC „BUSINESS SCHOOL” 4.07.1998 R-ANEKS NR 4 DO UMOWY SC „BUSINESS SCHOOL” HANNA POLAK, MARCIN POLAK. 7.12.2001 -ANEKS NR 5 DO UMOWY SC „BUSINESS SCHOOL” 11.12.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ „BUSINESS SCHOOL”2002-02-22 do dziś
212.08.2005 R., ZMIANA § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2005-08-30 do dziś
315.02.2010 R. -ZMIENIONE PARAGRAFY: 3 I 6.2010-03-30 do dziś
428.11.2015R.-DODANA TREŚĆ DO §5, 29.11.2015R.-DODANA TREŚĆ DO §6.2016-01-12 do dziś
501.08.2019 R., ZMIANA: §32019-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2002-02-22 do dziś
2. ImionaHANNA BARBARA2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2002-02-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2002-02-22 do dziś
2. ImionaHANNA BARBARA2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2002-02-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-30 do dziś
285 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2010-03-30 do dziś
385 41 Z SZKOŁY POLICEALNE2016-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-01-12 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-01-12 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2016-01-12 do dziś
485 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2016-01-12 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-01-12 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-01-12 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2009 okres 01.01. -31.12.20032009-08-17 do dziś
2data złożenia 23.06.2009 okres 01.01. -31.12.20042009-08-17 do dziś
3data złożenia 23.06.2009 okres 01.01. -31.12.20052009-08-17 do dziś
4data złożenia 23.06.2009 okres 01.01. -31.12.20062009-08-17 do dziś
5data złożenia 23.06.2009 okres 01.01. -31.12.20072009-08-17 do dziś
6data złożenia 23.06.2009 okres 01.01. -31.12.20082009-08-17 do dziś
7data złożenia 19.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
8data złożenia 04.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-16 do dziś
9data złożenia 29.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
11data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-12 do dziś
12data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
13data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-20 do dziś
14data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
15data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
16data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01. -31.12.20032009-08-17 do dziś
201.01. -31.12.20042009-08-17 do dziś
301.01. -31.12.20052009-08-17 do dziś
401.01. -31.12.20062009-08-17 do dziś
501.01. -31.12.20072009-08-17 do dziś
601.01. -31.12.20082009-08-17 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-04-28 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-16 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
1001.01. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów