FIRMA HANDLOWA A. I S.ZAWADKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000093220
Numer REGON: 710443535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/492884/23/922]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA A. I S. ZAWADKA SPÓŁKA JAWNA2002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2002-02-25 do dziś
2. Adresulica FLORIAŃSKA nr domu 43 miejscowość SIEDLCE kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2002-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.20012002-02-25 do dziś
208.12.2006 ZMIANA PARAGRAFU 62007-01-26 do dziś
320.10.2008 -PAR. 62008-11-18 do dziś
406.04.2010 -ZMIANA PAR. 62010-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA A. I S.ZAWADKA SPÓŁKA CYWILNA2002-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-25 do dziś
5. Numer REGON7104435352002-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaANNA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaANNA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADKA2002-02-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-04-20 do dziś
246 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-04-20 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-04-20 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-20 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-20 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-20 do dziś
731 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-04-20 do dziś
831 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2010-04-20 do dziś
931 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2010-04-20 do dziś
1031 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-04-20 do dziś
1116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2010-04-20 do dziś
1216 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2010-04-20 do dziś
1316 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2010-04-20 do dziś
1416 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2010-04-20 do dziś
1516 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2010-04-20 do dziś
1616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-04-20 do dziś
1743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-04-20 do dziś
1843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-04-20 do dziś
1943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-20 do dziś
2043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-04-20 do dziś
2143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-04-20 do dziś
2243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-03 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-03 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-09-03 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-09-03 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-09-03 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-09-03 do dziś
11OD 01.01.2003 DO 31.12.20032018-12-17 do dziś
12OD 01.01.2004 DO 31.12.20042018-12-17 do dziś
13OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-12-17 do dziś
14OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-12-17 do dziś
15OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-12-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów