HI-HO TOMASZ ZAPOLSKI, DANUTA ZAPOLSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000093200
Numer REGON: 012077252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-01-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/3467/18/375]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-HO TOMASZ ZAPOLSKI, DANUTA ZAPOLSKA SPÓŁKA JAWNA2002-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-02-19 do dziś
2. Adresulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 49 nr lokalu 50 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHI-HO TOMASZ ZAPOLSKI, DANUTA ZAPOLSKA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE2002-02-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-TARGÓWEK miejscowość WARSZAWA2002-02-19 do dziś
3. Adresulica RADZYMIŃSKA nr domu 233 kod pocztowy 03-611 poczta WARSZAWA 2002-02-19 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 07.12.2001 R.2002-02-19 do dziś
204.04.2005 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE § 6 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY2005-10-26 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 28 KWIETNIA 2015 ROKU, W PRZEDMIOCIE ZMIANY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI2015-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ W UMOWIE Z DNIA 7 GRUDNIA 2001 R.2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHI-HO ZAPOLSKI TOMASZ, ZAPOLSKA DANUTA SPÓŁKA CYWILNA2002-02-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-19 do dziś
3. Numer w rejestrze22241M, 22240M2002-02-19 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE GMINY WARSZAWA CENTRUM2002-02-19 do dziś
5. Numer REGON0120772522002-02-19 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPOLSKI2002-02-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ MIKOŁAJ2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPOLSKA2002-02-19 do dziś
2. ImionaDANUTA WANDA2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPOLSKI2002-02-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ MIKOŁAJ2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPOLSKA2002-02-19 do dziś
2. ImionaDANUTA WANDA2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-02-19 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2015-05-07 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-05-07 do dziś
323 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2015-05-07 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-07 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-07 do dziś
646 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-05-07 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-05-07 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-05-07 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2012 okres 01.01.2008-31.12.20082012-12-17 do dziś
2data złożenia 17.09.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-12-19 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-01-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów