FIRMA HANDLOWA ALJAN II ALEKSANDER BUJAK, ALINA BUJAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000093100
Numer REGON: 351499306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/524346/23/831]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ALJAN II ALEKSANDER BUJAK, ALINA BUJAK SPÓŁKA JAWNA2010-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina WIELKA WIEŚ miejscowość MODLNICA2002-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość MODLNICA ulica GRANICZNA nr domu 40 kod pocztowy 32-085 poczta MODLNICA kraj POLSKA 2007-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.08.1998 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 01.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ; 11.02.2002 R. ZMIANA PAR. 2, 5, 6 UMOWY SPÓŁKI PRZEDŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁLKI JAWNEJ.2002-02-25 do dziś
231 GRUDNIA 2005 R. -ZMIANA § 2, § 6, § 72006-02-24 do dziś
305.12.2006 - ZMIANIONO PARAGRAFY; § 2, § 6 I § 72007-02-16 do dziś
422.11.2007 R. -ZMIANA § 2;2007-12-21 do dziś
515.12.2009 R. -ZMIANA: § 5 UMOWY SPÓŁKI2009-12-29 do dziś
615.11.2010 R., ZMIANA § 2, § 6, § 7 UMOWY.2010-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ALJAN II” JANUSZ BARTULA, ALINA BUJAK, ALEKSANDER BUJAK SPÓŁKA CYWILNA2002-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-25 do dziś
3. Numer w rejestrze61461, DG-6411/42/1121/012002-02-25 do dziś
5. Numer REGON3514993062002-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2010-12-21 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2010-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-21 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2002-02-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2010-12-21 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2010-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2002-02-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2009-12-29 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-29 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-12-29 do dziś
447 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-12-29 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów