„BUTLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 18:37:13
Numer KRS: 0000093009
Numer REGON: 670667047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-12-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/52576/17/357]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP6706670472002-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 12782002-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2002-02-19 do dziś
2. Adresulica 1905 ROKU nr domu 21 miejscowość RADOM kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2002-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11993.08.31 REP. A NR 6490/93 NOTARIUSZ ANNA DZIWAŃSKA W RADOMIU 2001.11.28 REP. A NR 10641/2001 NOTARIUSZ ANNA DZIWAŃSKA W RADOMIU -PAR. 3, PAR. 72002-02-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 12944/2013, NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK RZĄCZYŃSKI PIOTR BANDERSKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (UL. WIENIAWSKA 8/3, 20-071 LUBLIN) - ZMIANA PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2014-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2002-02-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JAN2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000, - ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBUJAK2002-02-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JAN2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2002-02-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy119 30 A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 31.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-09-09 do dziś
3data złożenia 20.11.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-12-12 do dziś
4data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012-31.12.20122013-12-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów