HEXAGON H. WOŹNIAK, A. WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000092961
Numer REGON: 010797054
Numer NIP: 5270014003
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-05-01
Sygnatura akt[RDF/378776/22/992]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0107970542002-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXAGON H. WOŹNIAK, A. WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA2020-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RATUSZOWA nr domu 11 nr lokalu 141 kod pocztowy 03-450 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 14.12.2001 R.2002-02-19 do dziś
201.03.2020 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI 25.05.2020 R. - ZMIANA § 1 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2020-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDWAJ WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ BĘDĄCY ZAREJESTROWANI OD 5.04.2001 W REJESTRZE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH JAKO ODRĘBNE PODMIOTY PODJELI 14.XII.01 UCHWAŁĘ O UTWORZENIU SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHAXAGON KRZYSZTOF MIODUSZEWSKI, ADAM SZAFRANIEC2002-02-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-19 do dziś
3. Numer w rejestrze31590, 315932002-02-19 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY W-WA CENTRUM2002-02-19 do dziś
5. Numer REGON0107970542002-02-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-06-01 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-06-01 do dziś
2. ImionaHALINA2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-06-01 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-19 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAZDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-06-01 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2020-06-01 do dziś
2. ImionaHALINA2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów