APTEKA „SZAROTKA” B. I L. LIPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000092590
Numer REGON: 590575108
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-02-13
Sygnatura akt[RDF/580603/24/67]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SZAROTKA” B. I L. LIPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA2002-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina BEŁCHATÓW miejscowość BEŁCHATÓW2002-02-19 do dziś
2. Adresulica EDWARDÓW nr domu 2 A miejscowość BEŁCHATÓW kod pocztowy 97-400 poczta BEŁCHATÓW kraj POLSKA 2002-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.09.1997 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 21.11.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-19 do dziś
2ANEKSEM NR 1 Z DNIA 01 LIPCA 2002 R. W BRZMIENIU NADANYM ANEKSEM NR 2 Z 29 STYCZNIA 2003 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2003-02-07 do dziś
301.10.2019 R. ZMIENIONO PARAGRAF 5 UMOWY SPÓŁKI2020-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „SZAROTKA” SP.C. LIPIŃSKA BOŻENA, LIPIŃSKI LESZEK2002-02-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-19 do dziś
5. Numer REGON5905751082002-02-19 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKA2002-02-19 do dziś
2. ImionaBOŻENA2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2002-02-19 do dziś
2. ImionaLESZEK WŁADYSŁAW2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKA2002-02-19 do dziś
2. ImionaBOŻENA2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2002-02-19 do dziś
2. ImionaLESZEK WŁADYSŁAW2002-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-02-19 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-21 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-21 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-21 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-01-21 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-01 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-02-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-13 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów